Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociologija (26)

  Sociologijos teorijos. Struktūrinis funkcionalizmas. 5 pagrindiniai teiginiai, sudarantys SF rėmus. Socialinis konfliktas SK. Simbolinis Interakcionizmas SI arba Simbolinė Sąvoka. Pagrindiniai SI principai. Sociologinis tyrimas. Tyrimo strategija. Bendroji metodologija. Tyrimo metodai. Kultūrinė įvairovė. Požiūriai į kitas kultūras. Socializacija. Socializacijos agentai. Socialinė sąveika. Grupės ir organizacijos. Pirminės ir antrinės grupės. Instrumentinis ir ekspresyvus grupės vaidmuo. Organizacija. Deviacija ir socialinė kontrolė. Biologinės deviacijos teorijos. Psichologinės deviacijos teorijos. Sociologinės deviacijos teorijos. Stratifikacija. Stratifikacijos sistemos. Giminė ir seksualumas. Teorijos. Patriarchatas. Religija. Dvi religijos sociologijos paradigmos. Religinių organizacijų klasifikacija į bažnyčias, denominacijas ir sektas. Giminystė, santuoka ir šeima. Šeima ir santuoka Europos istorijoje. Šeima ir santuoka Lietuvoje. Skyrybos ir ištuokos. Alternatyvos tradiciniai šeimai ir santuokai. Politinė sistema.
  Sociologija, špera(10 puslapių)
  2006-10-03
 • Sociologija (27)

  Sociologijos mokslo samprata. Sociologijos mokslo ištakos. Sociologijos mokslo objektas ir dalykas. Sociologinės analizės lygiai. Sociologijos ryšys su kitais mokslais. Sociologijos teorijos. E. Diurkheimas ir "sociologinė mokykla". K. Marksas. M.Vėberis. Socialinio konflikto teorija. Struktūralizmo teorija. Simbolinis interakcionizmas. Fenomenologinė sociologija. Žinojimo sociologija. Sociologinio tyrimo metodai. Sociologiniai tyrimai: teoriniai ir taikomieji. Sociologijos metodologija ir metodai. Sociologiniai tyrimai, jų rūšys ir klasifikacija. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Sociologinio tyrimo procesas. Sociologinės informacijos rinkimo metodai: apklausos, eksperimentas, stebėjimas, sociometrinė apklausa, duomenų analizė ir kt. Kultūra kaip socialinė sistema. Civilizacija. Kultūros sudėtis. Socialinės normos. Kultūrinės universalijos. Tradicijos. Socializacija. Socialinė stratifikacija. Socialinis mobilumas. Socialinė deviacija ir socialinė kontrolė. Socialinė norma. Kaimo ir miesto sociologija. Demografinės socialinio gyvenimo sąlygos ir prielaidos. Migracija. Socialiniai institutai. Tipologija ir funkcijos. Šeima kaip socialinis institutas. Švietimo institutas. Politiniai institutai. Religiniai institutai. Ekonominiai institutai. Socialinės organizacijos samprata.
  Sociologija, špera(19 puslapių)
  2006-10-11
 • Sociologija (28)

  Sociologija. Sociologijos atsiradimas. Sociologijos pradininkai. Sociologijos lygiai. Sociologijos teorinės paradigmos. Simboliai. Kalba. Vertybės. Normos. Kultūrų vienovė ir įvairovė. Kultūros vidinė įvairovė. Socializacija. Grupės ir organizacijos. Kvalifikacija. Šiuolaikinė biurokratijos samprata. Biurokratijos bruožai, atskleisti po M. Weberio.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2006-10-20
 • Sociologija (29)

  Sociologija. Sociologas. Socialinis požiūris į visuomenę. Visuomenė. Socialinė problema. Socialinė sąveika. Sociologijos objektas. Socialinis ryšys. Socialiniai santykiai. Socialinė tikrovė. Laisvė. Sociologinio mąstymo ypatybės. Sociologijos funkcijos. Analizės lygiai. Paradigma. Socialinės funkcijos. Kultūra. Koevoliucija. Kultūros funkcijos. Kultūros struktūra. Moralė. Tradicijos. Deviacija. Socializacija. Socializacijos procesai. Socializacijos tarpsniai. Socialinė sąveika. Socialinės kontrolės šaltiniai. Biurokratinė įstaiga (administruojama organizacija). Biurokratija. Institucija. Institucionalizacija. Pagrindiniai socialiniai institutai. Socialinė nelygybė. Rasinė grupė. Etninė grupė. Sociologinės teorijos apie lyčių nelygybę. Sociologinio tyrimo eiga (etapai).
  Sociologija, konspektas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Sociologija (3)

  Sociologijos atsiradimo kontekstas. Sociologija kaip mokslas. Sociologinių klausimų tipai. Sociologija ir mokslo statusas. Praktinis sociologijos pritaikymas. Visuomenė ir kultūra. Žmogaus prigimties problema. Kultūros sudėtinės dalys. Kultūrinis reliatyvizmas, etnocentrizmas ir subkultūros. Socializacija. Vaiko vystymasis nuo gimimo, pagrindiniai jo gyvenimo etapai bei bruožai. Asmenybės vystymosi teorijos. Sociologinės teorijos. Asocialūs reiškiniai ir nukrypstantis (deviantinis) elgesys. Lyties skirtumai ir seksualumas. Feministiniai judėjimai. Šeima. Socialinės grupės ir organizacijos. Grupių struktūra. Formalios organizacijos ir biurokratija. Socialinė stratifikacija. Etniškumas ir rasė. Religija. Religinių organizacijų tipai. Socialinė kaita.
  Sociologija, konspektas(41 puslapis)
  2005-06-03
 • Sociologija (30)

  Sociologija. Visuomenė. Kultūra. Socializacija. Socialinė kontrolė. Klasė, stratifikacija ir nelygybė. Socialinių klasių skirtumai šiandieninėse Vakarų visuomenėse. Atrankos. Apklausos. Klausimų formulavimas. Focus grupės. Simuliaciniai tyrimai. Stebėjimas. Eksperimentas.
  Sociologija, špera(8 puslapiai)
  2006-12-04
 • Sociologija (31)

  Apibūdinkite organizacijas aiškinančias kontingencijos teorija. Kas yra socialine politika, valdžia, legitimumas, politinė sistema? Politinės sistemos tipai. Išsamiai aprašykite, kuo domisi ir ką analizuoja ekonomikos sociologija. Kas yra ekonominė veikla ir ekonominės institucijos? Kokie yra ekonomikos tipai? Aptarkite valstybės vaidmenį ekonomikoje. Aptarkite darbo sampratą sociologijoje. Išsamiai apibūdinkite marksitų, neomarksistų, funkcionalistų, vėberistų ir neovėberistų socialinę stratifikaciją aiškinančias teorijas. Kaip, Jūsų manymu, yra susiję socialinė klasė bei jos vartojimo modeliai ir gyvenimo būdas?
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Sociologija (32)

  Kuo skiriasi ir kuo panašios pagrindinės sociologinio tyrimo metodologinės tradicijos? Kokios yra sociologinių tyrimų rūšys ir jų esminiai bruožai? Kokie yra pagrindiniai tyrimo proceso elementai? Kokie gali būti sociologinio tyrimo tikslai, dalykai ir objektai? Kokios yra tyrimo atrankos (imtys), jų privalumai ir trūkumai? Kokie yra duomenų rinkimo metodų (apklausos, stebėjimo, dokumentų analizės) privalumai ir trūkumai? Kokie yra esminiai kokybinio tyrimo formatų bruožai? Esminės kiekybinės paradigmos prielaidos ir pasirinkimo tyrimo paradigmos kriterijai. Pagrindinės kokybinio tyrimo strategijų charakteristikos, taikymo ypatumai ir duomenų kaupimo metodai. Požiūriai, taikomi teksto analizėje; teksto analizės lygmenys ir vienetai. Kokie yra duomenų rinkimo metodų (apklausos, stebėjimo, dokumentų analizės) privalumai ir trūkumai? Esminės kiekybinės paradigmos prielaidos ir pasirinkimo tyrimo paradigmos kriterijai.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-29
 • Sociologija (33)

  Socialinės stratifikacijos samprata. Stratifikacijos sociologija. Visuomenės struktūra.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-28
 • Sociologija (34)

  Sociologija. Socialinės funkcijos. Socialinės analizės lygiai. Makrosociologinės teorijos. Mikrosociologinės teorijos. Kokybinių tyrimų strategijos. Sociologinės informacijos rinkimo metodai. Kultūra. Simboliai. Etnocentrizmas. Subkultūra. Socialinė mažuma. Deviantinis elgesys. Lytis. Socializacija. Socializacijos veiksniai. Kas būdinga suaugusiųjų socializacijai? Socialinis statusas. Socialinis vaidmuo. Socialinė grupė. Socialinė organizacija. Socialiniai institutai. Šeima. Santuoka. Religija. Pagrindinės pasaulio religijos. Religinių organizacijų formos. Išsimokslinimas (švietimas). Išsimokslinimas ir socialinė stratifikacija. Politinė valdžia. Politiniai režimai. Visuomenės politinė kultūra. Socialinė stratifikacija. Globalizacijos aspektai. Požiūriai į globalizaciją.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2007-03-02
 • Sociologija (35)

  Įvadas į sociologiją. Sociologijos apibrėžimas. Trys pamatiniai sociologinės perspektyvos bruožai. Sociologija ir kiti mokslai. Sociologinės perspektyvos naudingumas. Socialiniai veiksniai, turėję įtakos sociologijos kaip savarankiškos disciplinos atsiradimui. Sociologijos pradininkai: Auguste Comte, Emilis Durkheimas, Karlas Marxas, Maxas Weberis. Sociologijos teorija. Paradigmos ir teorijos sąvokos. Socialinio konflikto paradigma. Sociologinis tyrimas. Sociologinio tyrimo samprata. Hipotezės ir kintamojo sąvokos. Tyrimų rūšys. Tyrimo procesas ir jo etapai. Tyrimo strategija. Tyrimo metodai. Teorijos ir empirinių tyrimų ryšys. Kultūra ir visuomenė. Kultūros vienovė ir įvairovė: subkultūros ir kontrkultūros. Etnocentrizmas ir kultūrinis reliatyvizmas. Asmenybės vystymosi teorijos: (Charles Cooley), George Herbert Mead, Sigmund Freud, Jean Piaget. Socializacijos agentai. Resocializacija. Socializacija kaip nenutrūkstantis procesas. Socialinė sąveika ir kasdienis gyvenimas. Neverbalinė komunikacija. Veidas ir emocijos. Pašnekesiai ir pokalbiai: etnometodologinė analizė. Socialinė sąveika: fokusuota ir nefokusuota sąveika, susidūrimas. Asmeninė erdvė socialinėje sąveikoje. Ervingo Goffmano dramaturginė analizė. Mainų teorija (George Homans). Grupės ir organizacijos. Grupės samprata. Agregato ir kategorijos sąvokos. Pirminės ir antrinės grupės samprata. Grupių atliekamos funkcijos. Grupės dydžio reikšmė. Organizacijos samprata. Charizminės grupės. Savanoriškos asociacijos. Karcerinės (totalios) organizacijos. Biurokratija. Deviantinis elgesys. Deviacijos apibrėžimas. Biologinės deviacijos teorijos. Psichologinės teorijos. Sociologijos teorijos. Socialinė deviacijos kontrolė. Socialinės kontrolės būdai. Lyčių vaidmenys ir seksualumas. Lyties ir giminės sąvokos. Socialinių ir kultūrinių lyčių skirtumų priežastys: biologiniai ir socialiniai veiksniai. Lyčių skirtumų teorijos: Sigmund Freud, Narcy Chadorow. Giminė ir socializacija. Patriarchatas (patriarchato apibrėžimas; veiklos pasidalinimas: nelygybė darbe, namų darbai). Feminizmas. Homoseksualizmas. Prostitucija. Socialinė nelygybė. Socialinė stratifikacija ir klasės samprata. Stratifikacijos sąvoka. Socialinės stratifikacijos sistemos. Klasikinės stratifikacijos teorijos: Karl Marx, Max Weber. K.Markso stratifikacijos teorija. Max Weber stratifikacijos teorija. Erick Wright teorija. Frank Parkin teorija. Stratifikacijos samprata skirtingų atstovų darbuose. Socialiniai institutai: Religija. Šeima. Skyrybos. Politinė sistema. Švietimas, komunikacija ir žiniasklaida. Globalizacija. Revoliucijos ir socialiniai judėjimai.
  Sociologija, konspektas(38 puslapiai)
  2007-03-02
 • Sociologija (36)

  Kas yra skurdas? Kas yra absoliutus ir santykinis skurdas, skurdo riba? Kuri iš skurdo sampratų Jums atrodo labiau pagrįsta ir kodėl? Skurdo aiškinimo teorijos. Pasvarstykite, ar priklausomybė nuo socialinės paramos paaiškina skurdo pastovumą? Kas yra ekonominė, politinė ir socialinė atskirtis? Kokios yra socialinės atskirties formos? Pasvarstykite, kaip gali globalizacija būti ir vietiniu reiškiniu? Darbo analizė sociologijoje.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-16
 • Sociologija (37)

  Sociologijos mokslo objektas, dalykas ir struktūra. Sociologijos sąvoka. Sociologinių žinių struktūra. Sociologinės analizės lygiai. Sociologijos funkcijos. Sociologijos mokslo ryšys su kitais mokslais. Kultūros samprata. Pagrindiniai elementai. Subkultūros samprata. Deviacijos samprata ir jos funkcijos. Socializacijos samprata ir jos tipai. Socializacija. Kultūrinis kontekstas. Socialinės stratifikacijos supratimas ir aiškinimas. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistema. Klasės šiuolaikinėje visuomenėje. Maksas Vėberis. Ogiustas Kontas. Diurkheimo sociologijos nuostatos.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Sociologija (38)

  Sociologija. Sociologinio pažinimo objektas. Sociologijos dalykas. Sociologinė vaizduotė. Metodai sociologijoje. Metodika. Tyrimo technika. Sociologiniai tyrimai. Sociologiniai tyrinėjimai. Makrosociologija. Mikrosociologija. Socialinės sociologijos funkcijos. Sociologijos ryšiai su kitais mokslais. Socializacija. Pirminė socializacija. Antrinės socializacijos tipai. Socializacijos institutai. Socialinė struktūra. Socialinė padėtis. Socialinis vaidmuo. Socialinė grupė. Institutas. Socialinė organizacija. Socialinės organizacijos evoliucija. Socialinė stratifikacija. Moteriškumo ir vyriškumo stereotipai. Amžius. Biologinis amžius. Gyvenimo eiga. "Socialinio pokyčio" sąvoka. Socialinių pokyčių rūšys. Demografija. Sociologiniai tyrimai. Metodologija. Kiekybinio tyrimo programa. Netikimybinės atrankos rūšys.
  Sociologija, konspektas(10 puslapių)
  2007-05-23
 • Sociologija (39)

  Sociologija. Sociologijos mokslo struktūra. Sociologijos teorija. Sociologiniai tyrimai. Kultūra. Socializacija. Kasdieninė socialinė sąveika. Socialinės taisyklės ir šneka. Lytis ir seksualumas. Socialinės grupės ir organizacijos. Religija. Religijų įvairovė. Socialinė stratifikacija. Globalinė stratifikacija. Deviacija ir nusikaltimas. Sociologiniai nusikaltimo ir deviacijos aiškinimai. Mertono deviacijos teorija. Nusikalstamumas. Demografija. Gyventojų skaičiaus kaita.
  Sociologija, konspektas(10 puslapių)
  2007-07-02
 • Sociologija (4)

  Sociologija, jos samprata, struktūra, vaidmuo, funkcijos, analizės, grupės, stratifikacija. Struktūrinis funkcionalizavimas. Socialinė padėtis ir vaidmuo. Organizacija. Biurokratija. Socialinis mobilumas. Klasinės priklausomybės nustatymo metodai.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2005-05-31
 • Sociologija (40)

  Įvadas. Sociologijos priešistorė. Sociologijos samprata. Sociologijos vidinė struktūra. Sociologijos funkcijos. Sociologinių tyrimų samprata. Sociologinių tyrimų rūšys. Sociologinio tyrimo etapai ir programa. Sociologinio tyrimo programos metodologinė dalis. Atrankos pagrindimas. Pirminės sociologinės informacijos rinkimo metodai. Dokumentų analizė. Stebėjimas. Apklausa (anketavimas). Interviu. Eksperimentas. Svarbiausios sąvokos.
  Sociologija, konspektas(18 puslapių)
  2007-12-18
 • Sociologija (41)

  Sociologija. Sociologijos atsiradimas. Sociologijos pradininkai. Ryšys su kitais mokslais. Sociologija ir visuomenės poreikiai. Sociologijos lygiai. Sociologijos teorinės paradigmos. Kultūra. Kultūros elementai. Kultūros vidinė įvairovė. Kultūrų vienovė ir įvairovė. Socializacija. Asmenybės tapsmo teorijos. Socializacijos tipai. Socializacijos institutai. Asmenybės tapsmo teorijos. Socialinė struktūra. Socialinė padėtis. Socialinis vaidmuo. Socialinė grupė. Socialinė institucija. Visuomenė. Grupės ir organizacijos. Grupė. Grupės bruožai. Grupės elementai. Grupės klasifikavimas. Grupės vidiniai procesai. Grupės elementai. Grupės klasifikavimas. Grupės vidiniai procesai. Organizacija. Nuo tradicinės prie biurokratinės organizacijos. Šiuolaikinės biurokratijos samprata. Biurokratijos bruožai, atskleisti po M. Weberio. Disfunkcijos. Mitų kūrimas ir garbinimas. Informacijos asimetrija. Biudžeto didinimas. Biuro plėtimasis. Biuro autonomija. Privatus pasirinkimas. Deviacija. Socialinė nelygybė. Socialinė stratifikacija. Lytis. Lyčių stratifikacija ir jos ištakos. Socializacija pagal lytį. Lyčių socialiniai vaidmenys. Vaidmenų diferenciacijos aiškinimai. Lyčių nelygybė. Amžius. Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Svarbiausi gyvenimo etapai. Amžius ir socialinė struktūra. Senatvės problemos. Socialinės institucijos. Šeima. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Teoriniai požiūriai. Santuoka. Santuokos formos. Nesantuokinės sąjungos. Santuokos sudarymas ir sėkmė. Šeimos vidaus gyvenimas.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2008-01-15
 • Sociologija (42)

  Lyčių sociologija. Vyras ir moteris - biologinė ir/ar socialinė lytis. Biologinė lytis. Socialinė lytis. Kritika. Lyčių nelygybės aiškinimo koncepcijos. Istorinė perspektyva: vyras ir moteris darbo rinkoje. Skirtingi vyrų ir moterų karjeros ypatumai. Tradiciniai vyrų ir moterų ekonominiai sektoriai. Moterų ir vyrų atlyginimų tendencijos. Vadovaujančios ir pavaldžios pozicijos organizacijoje. Miesto sociologija. Dirbtinė ir natūrali aplinka. Miestas. Natūralios ir dirbtinės aplinkos santykis su žmogumi. Senovės miestų bruožai. Urbanizacija. Urbanizacijos tendencijos. Urbanizacija Lietuvoje. Miestietiška gyvensena. Aplinkos formavimas sociologiniu aspektu. Kaip tai padaryti. Miestas - visuomeninės organizacijos forma. Darbo sociologija. Darbo samprata. Kuo domisi darbo sociologijos atstovai. Sociologijos klasikai apie darbą. Darbo pokyčiai. Naujas požiūris į darbą. Karjeros samprata. Požiūrio į karjerą kaita: istorinė perspektyva. Profesinio orientavimo paradigma. Klasikinė karjeros samprata. Šiuolaikinė karjeros samprata. Koks turėtų būti "naujasis karjeristas". Karjeros valdymo kompetencijos (pagal Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) "National Career Development Guidelines (NCDG) Framework").
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-23
 • Sociologija (43)

  Kokios pagrindinės socialinės jėgos nulėmė sociologijos atsiradimą? Kas buvo sociologijos pradininkais ir kokios jų pagrindinės idėjos? Koks yra sociologijos santykis su kitais mokslais? Kokia buvo sociologijos raida Lietuvoje? Kuo skiriasi terminas sociologija medicinoje nuo medicinos sociologijos termino? Kokie yra sociologinės analizės lygmenys? Paaiškinkite kuo skiriasi ir kuo panaši struktūrinio funkcionalizmo paradigma nuo socialinio konflikto paradigmos? Kokie yra pagrindiniai simbolinio interakcionizmo ir feminizmo bruožai? Analizės lygmuo, pagrindiniai atstovai ir idėjos. Kokie yra pagrindiniai kultūros elementai? Kas yra subkultūra? Kas yra etnocentrizmas? Pirminės ir antrinės socializacijos skirtumai. Kokie pagrindiniai socializacijos veiksniai? Kas yra socialinė sąveika? Kuo skiriasi pirminė grupė nuo antrinės? Etzionio formalios organizacijos. Vėberio biurokratijos struktūriniai bruožai. Kokie yra pagrindiniai organizacijos struktūros elementai (pagal H. Leavito)? Deviacija. Kas yra socialinė kontrolė? Kas yra šeima? Kokie pagrindiniai santuokos tipai? Šeimos funkcijos. Religija.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2008-03-26
Puslapyje rodyti po