Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ugdymas ir socializacija (2)

  Pranešimas. Įvadas. Pirmoji Hipotezė – mokytojų, dirbančių su Neįgaliaisiais vaikais, kompetencijos trūkumas. Antroji hipotezė – nepakankamas šeimos pasirengimas vaiko ugdymui. Trečioji hipotezė – Neįgaliųjų diskriminacija bendraamžių tarpe. Išvados.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-11-10
 • Ugdymas ir socializacija: depresija

  Įvadas. Depresija. Probleminis medis. Depresijos gydymo metodai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • Ugdymo sociologija

  Švietimo sistema. Ugdymas ir visuomenės stabilumo problema. Santykiai bendruomenėje (kolektyve), bendruomenės ugdymas. Tautiškumas – Lietuvos švietimo sistemos principas. Tautinio auklėjimo samprata, jo tikslas ir funkcijos. Pagrindinės švietimo ir ugdymo dimensijos: pedagoginė sąveika, pedagoginis aktas, pedagoginis veikimas, rezultatų analizė ir vertinimas. Mokymo rezultatų vertinimo problema. Pagrindinės švietimo ir ugdymo dimensijos: pedagoginė sąveika, pedagoginis aktas, pedagoginis veikimas, rezultatų analizė ir vertinimas. Švietimo ir ugdymo plėtotės valstybėje konceptualūs pagrindai. Pedagogų ir moksleivių būklė ugdymo įstaigose. Vadovavimo švietimui ir mokyklai stiliai ir modeliai. Socialiniai pokyčiai ir jų kryptingos kontrolės valstybėje ir visuomenėje problema. Socialinės raidos nauji fenomenai ir kryptingo ugdomojo poveikio vertinimas sociologijos kontekste. Pagrindiniai socialumo ir socializacijos veiksniai. Ugdymo universalizmo paieška. Mokytojas. Švietimo sistemos principai. Dorinis auklėjimas, jo uždaviniai ir organizavimas.
  Sociologija, konspektas(26 puslapiai)
  2005-08-30
 • Ugdymo veiksnių įtaka vaiko socializacijos procese (2)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeimos pagrindinės funkcijos. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Vaikas ir šeima. Atvejo analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2008-05-12
 • Utenos kraštotyros muziejaus sociokultūrinis statusas visuomenėje

  Įvadas. Muziejaus teisinė bazė. Ryšiai su bendruomene. Anketa. Tyrimo lauko techninė ataskaita. Respondentų socialinė charakteristika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2008-05-21
 • Užimtumas atskirose ekonominėse veiklose ir ūkio sektoriuose

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti kaimo gyventojų užimtumą atskirose ekonominėse veiklose ir ūkio sektoriuose. Užimtumo samprata ir jo problemos. Gyventojų užimtumo politika. Kaimo gyventojų užimtumo kitimas atskirose ekonominėse veiklose. Šateikių kaimo gyventojų užimtumo pagal ekonominės veiklos rūšis empyrinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų rezultai ir interpretavimas. Išvados. Priedai (tyrimo anketa).
  Sociologija, referatas(19 puslapių)
  2009-10-22
 • Užimtumas atskirose ekonominėse veiklose ir ūkio sektoriuose (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Atlikti šalies užimtumo atskiruose ekonominėse srityse ir ūkio sektoriuose duomenų analizę. Teoriniai tyrimo pagrindai. Užimtumo apibrėžimai bei gyventojų klasifikacija. Užimtumą sąlygojantys veiksniai. užimtumo statistinė analizė. Gyventojų užimtumas mieste ir kaime. Gyventojų užimtumas valstybės ir privačiame sektoriuje. Užimtųjų skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinis dydis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2010-04-21
 • Užimtumas pagal darbo vietas ir lytį

  Vidutinis metinis užimtumas visose veiklų sferose. Vyrų darbo pasiskirstymas pagrindinėse trijose veiklos. Vyrų darbo vietų pasiskirstymas paslaugų sferoje. Moterų pasiskirstymas pramonės sferoje. Dirbančiųjų pasiskirstymas trijose pagrindinėse veiklos sferose.
  Sociologija, analizė(6 puslapiai)
  2007-09-07
 • Užimtumo ir ne nedarbo tendencijos žmogaus lūkesčių atžvilgiu

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti užimtumo ir nedarbo tendencijas. Užimtumo ir ne darbo samprata. Užimtumas teoriniu aspektu. Nedarbas teoriniu aspektu. Tyrimo būdo pasirinkimas. Tyrimo rezultatų pateikimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-01
 • V. Kavolis "Civilizacijų analizė"

  Vytauto Kavolio knygos "Civilizacijų analizė" recenzija. Sąmoningumo istorija. Civilizacijų analizė.
  Sociologija, recenzija(7 puslapiai)
  2006-05-15
 • V. Leninas – monopolistinės kapitalizmo stadijos problemų tyrinėtojas

  Įvadas. Kapitalizmo teoriniai aspektai. Kapitalizmo samprata. V. Leninas: svarbiausi gyvenimo ir veiklos faktai. Imperializmas kaip ypatinga kapitalizmo stadija. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-03-05
 • Vadovų tipai

  Vadovų charakteristikos: Šeimos įtaka, Įgimti polinkiai ir aplinkos įtaka, Asmenybės kryptingumas, Vadovo pasaulėžiūra; Išorinės aplinkos įtaka vadovo elgsenai: Tiesioginio poveikio veiksniai, Šalutiniai veiksniai; Vidinės aplinkos įtaka vadovo elgsenai: Kas kliudo vadovui perduoti darbus pavaldiniams, Tradicinio grupės vadovo ir moderatoriaus elgsena; Vadovo vaidmuo organizacinės kultūros formavimo procese: Skirtingų vadovų požiūris į užsienio kultūras; Aplinkos pokyčiai bei modernių organizacijų kūrimasis: Organizacijos pokyčiai ir jų įtaka vadovo elgsenai, Vadovavimo sampratos kaita moderniose organizacijose, Verslo rizikos įvertinimas kuriantis modernioms organizacijoms.
  Sociologija, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-03-07
 • Vaikai — mūsų gyvenimo veidrodis

  Įvadas. Esė objektas - šeimos santykiai besikeičiančioje visuomenėje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Šių laikų šeimos vaidmens socializacijos procese kitimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2009-12-21
 • Vaiko gerovės samprata mokslinėje ir teisinėje literatūroje (3)

  Operacinės apibrėžtys. Vaiko gerovė mokslinėje literatūroje. Vaiko gerovė teisinėje literatūroje. Vaiko gerovės politika Lietuvoje. Keturi pagrindiniai konvencijos principai. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2010-06-01
 • Vaiko išnaudojimo samprata įvairiais amžiaus tarpsniais

  Kas yra vaikų išnaudojimas? Kokie veiksniai priskiriami seksualinei skriaudai? Kodėl vaikai dažnai nepasakoja apie patirtą prievartą? Kaip paaiškinti įvairaus amžiaus grupėms, vaikų išnaudojimo sampratą? Priedai.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-01
 • Vaiko socializacija

  Socializacija. Socializacijos samprata ir esmė. Vaiko socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo vaiko socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaiko socializacijoje. Vaiko socializacija, dabartinis pasaulis ir suaugusieji. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Mažų vaikų socializacijos tendencijos. Vaikų sampratos apie suaugusiųjų veiklą ypatybės. Išvada.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2005-12-16
 • Vaikų emocinė prievarta

  Emocinio smurto prieš vaikus pasekmės. Vaikų emocinė prievarta. Prevencijos sistema Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-17
 • Vaikų globos namai

  Įvadas. Praktikos ataskaita. Tyrimo metodai. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Rezultatų analizė. Išvados. Anketa. Studento vertinimo komentaras.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Vaikų globos namuose augantys vaikai

  Įvadas. Tyrimo metodika. Dokumentų rezultatų analizė. Tyrimo išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2012-01-02
 • Vaikų ir jaunimo nusikalstamumas

  Įvadas. Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo struktūra ir registruoto nusikalstamumo rodikliai. Vaikai ir jaunimas, kaltinami padarę nusikaltimus. Nusikaltimai susiję su narkotinėmis medžiagomis. Prievarta ir smurtas. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reforma Lietuvoje. Politiniai aplinkos veiksniai. Ekonominiai aplinkos veiksniai. Socialiniai aplinkos veiksniai. Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo priežastys ir prevencija. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2005-12-18
Puslapyje rodyti po