Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Krikščioniškoji sociologija

  Bažnyčios socialinės doktrinos šaltiniai ir Bažnyčios karitatyvinė dimensija. Varguolių meilė ir karitatyvinė Bažnyčios veikla. Karitatyvinės veiklos istorija pasaulyje ir Lietuvoje. Bažnyčios socialinio mokymo šaltiniai. Krikščioniškojo socialinio mokymo esmė, samprata ir metodai. Krikščioniškajai socialinei doktrinai 150 metų. Chronologinė apžvalga. Popiežių socialinio mokymo apžvalga ir enciklikų komentarai. Žmogaus asmuo. Žmogaus asmens orumas. Socialinė žmogaus prigimtis. Žmogaus teisės. Religijos laisvė. Šeima. Šeimos institucija. Santuoka. Vaikai ir tėvai. Šeima, auklėjimas ir kultūra. Žmogaus gyvybės sakralumas. Moters orumas. Visuomenė. Visuomenė pagrįsta vertybėmis. Solidarumo principas. Subsidiarumo principas. Dalyvavimas socialiniame gyvenime ir visuomenės organizavimas. Socialinė laisvė. Socialinis teisingumas. Kultūra. Asmens vystymasis. Bendras gėris. "Socialinės nuodėmės". Valstybė. Valdžios laikinumas. Įstatymas ir Teisinė valstybė. Valdžia ir Valdžios formos. Bažnyčia ir Valstybė. Demokratija. Ekonomika ir verslas. Visuotinių/bendrų gėrių paskirtis. Privatinė nuosavybė. Ekonominė demokratija. Ekonomikos moralumas, teisingumas ir santvarka. Valstybės ir ekonomikos intervencija. Verslas. Įmonė/ranga. Darbas. Darbo prigimtis. Teisingas užmokestis ir kompensacijos. Darbo vieta. Nedarbas. Asociacijos/profsąjungos. Streikai. Socialinė padėtis. Neturtas/vargingumas. Socialinis teisingumas. Socialinė padėtis. Aplinka. Gamtos grožis ir ekologija. Aplinkos problemos ir naudojimasis. Tarptautinė bendruomenė. Pasaulio žmonių šeima. Laisvoji rinka. Taika. Visuotinis bendras gėris. Tarptautinės organizacijos. Imigracija. Tarptautinės skolos. Nacionalizmas ir etinės įtampos. Globalizacija.
  Sociologija, konspektas(107 puslapiai)
  2005-11-22
 • Krikščioniškoji sociologija (2)

  Bibliniai karitatyvinės veiklos pagrindai. S. Ir N. Testamentų apžvalga. Pirmųjų amžių krikščionys: Apaštalų mokiniai ir apologetai. Bažnyčios Tėvai po imperatoriaus Konstantino valdymo. Nuo kenčiančio neturtą į savanorišką neturtą. Nuo gailestingumo darbų į vargšų reabilitaciją. Naujieji amžiai išaukština žmogų. Rerum novarum. Pijus XI, Non abbiamo bisogno. Kančios trilogija 1937 m.
  Sociologija, špera(7 puslapiai)
  2006-06-12
 • Krikščioniškoji sociologija (3)

  Jonas XXIII, Mater et Magistra. Pusiausvyra tarp ūkinių sektorių, sričių ir kraštų. Pusiausvyra tarp žemės ūkio ir pramonės bei viešųjų tarnybų. Pusiausvyra tarp atskirą tos pačios valstybės sričių. Ūkinės ir socialinės pusiausvyros reikalą tarp atskiru valstybių. Jonas XXIII, Pacem in Terris. II Vatikano susirinkimas. II Vatikano Susirinkimas, Gaudium et spes, 1965 12 07. Paulius VI. Paulius VI, Populorum progressio. Paulius VI, Octogesima adveniens, 1971 05 14.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2006-06-12
 • Krikščioniškojo socialinio mokymo samprata

  Įžanga. Krikščioniškojo socialinio mokymo esmė ir samprata. Krikščioniškojo socialinio mokslo egzistavimo svarba. Krikščioniškojo socialinio mokymo metodai. Krikščioniškasis socialinės tvarkos mokslas pagal Leono XIII encikliką. Krikščioniškasis socialinis mokslas – valstybės ir visuomenės tvarkos sąlyga. Krikščioniškoji socialinė mintis Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(19 puslapių)
  2005-06-01
 • Kriminologinės idėjos istoriniame kontekste

  Kriminologinės idėjos istoriniame kontekste. Kriminologijos idėjų periodizacija, pagrindinės idėjų grupės. Užuomazgos. Antika. Viduramžiai. Atgimimo utopistai. Klasikinė kriminologija. Antropologinė (biologinė) kryptis. Sociologinė kryptis. Radikalioji kriminologija. Šiuolaikinė kriminologija. Šiuolaikinio kriminologijos mokslo atsiradimas.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-18
 • Kriminologinis tyrimas: Smurtas prieš vaikus

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodai. Smurto prieš vaikus sąvoka. Vaikų mintys. Smurtas- tai...Vaikai... Oficiali Lietuvos smurto prieš vaikus šeimoje ir mokykloje statistika. Anketos rezultatai. Ar mokykloje vaikas patiria fizinį smurtą? Ar mokykloje vaikas patiria psichinį smurtą? Ar prieš vaiką buvo smurtaujama šeimoje? Kas dažniausiai smurtauja prieš vaikus? Kam dažniausiai vaikas pasako apie smurto atvejus? Ar vaikas žino, kur gali kreiptis, esant smurto prieš jį atvejams? Vaikai įvardija šias smurto šeimoje ir mokykloje priežastis. Moksleivių apklausos rezultatai. Mokytojų apklausos rezultatai. Smurto poveikis tolimesniam vaiko vystimuisi. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Sociologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-11-20
 • Kritiniai sociologijos diskursai

  Kurso "Kritiniai sociologijos diskursai" konspektas. Istoriniai ir metodologiniai kritinės minties aspektai. Kritikos terminas. Istoriniai aspektai. Bendra su postmodernizmu. Kritika gali patekti į savo pačios spąstus. Problema. Sprendimas. Kritinės teorijos sąsajos su filosofija. Perskyra tarp pozityviojo ir negatyviojo mąstymo. Kritinės teorijos ir postmodernizmo ryšiai. Šiuolaikinės sociologijos krizė. Visuomenės nariai. Dogminę sociologiją. Pagrindiniai empiriniai tyrimai. Pliuralistinė padėtis. Esminė profesijos dilema – teoretikų ir empirikų atotrūkis. McDonaldo efektas. Galimi sociologijos krizės sprendimo būdai. Herberto Blumerio simbolinis interakcionizmas. Metodologiniai principai. Simbolinio interakcionizmo objektas ir metodas. Svarbiausi simbolinės sąveikos teorinės paradigmos principai. Sugebėjimas mąstyti yra formuojamas socialinės sąveikos. Socializacijos metu žmonės perima reikšmes ir simbolius, kurie jiems leidžia įgyti išskirtinai žmogišką sugebėjimą mąstyti. Reikšmės ir simboliai leidžia atlikti išskirtinai žmogiškus veiksmus ir sąveiką. Savimonės samprata. Simbolinio interakcionizmo tyrimo sritys ir teorijos. Simbolinio interakcionizmo kritika. Naracinė sociologijos samprata. Etnometodologijos prielaidos ir pagrindiniai teiginiai.
  Sociologija, konspektas(21 puslapis)
  2009-02-05
 • Kultūra ir visuomenė

  Įvadas. Darbo tikslas – atpažinti visuomenėje vykstančius procesus ir jų poveikį visuomeniniams santykiams. Visuomenė ir bendruomenė. Visuomenės tipai. Kultūros samprata, funkcijos, elementai. Subkultūra ir kontrkultūra. Kultūros dinamika. Etnocentrizmas ir reliatyvizmas. Kultūrinė įvairovė. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2010-12-02
 • Kultūrinis šokas

  PowerPoint pristatymas. Kultūrinio šoko samprata. Pagrindiniai kultūrinio šoko aspektai. Pagrindiniai kultūrinio šoko aspektai. Kultūrinio šoko stadijos pagal A. Oberg. Pagrindinės ekspatriantų grupės bei jiems būdingos problemos. Kultūrinio šoko privalumai. Apibendrinimas. Apibendrinimas (3).
  Sociologija, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-11-18
 • Kultūrologija (2)

  Kultūra – kultūrologijos pažinimo ir tyrimo objektas. Kultūrologijos tapsmas, genezė ir sklaida. Kultūrologijos tikslas ir uždavinys. Kultūrologijos ir geografijos sąveika.
  Sociologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-15
 • Kultūros apibrėžimas

  Kultūros apibrėžimas. Visuomenės ir kultūros sąvokos. Kultūros tyrimo reikšmė sociologijoje. Sociologinis kultūros aiškinimas. Svarbiausi kultūros elementai. Kultūros universalijos ir kultūros procesai. Kultūros procesai. Kultūros įvairovė. Požiūriai į kultūros įvairovę.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-11
 • Kultūros įtaka suaugusio žmogaus socializacijai

  Įvadas. Socializacijos procesas. Socializacijos tipai. Socializaciją įtakojantys veiksniai. Kultūra. Jos įtaka asmenybės socializacijai. Kultūros apibrėžimas. Kultūros įtaka suaugusio žmogaus socializacijai. Šiuolaikinės kultūros įtaka suaugusio žmogaus socializacijai. Specifiniai šiuolaikinės kultūros bruožai ir jų įtaka žmogaus socializacijai. Interkultūra ir jos įtaka žmogaus socializacijai. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Kultūros kaip specifinio reiškinio esminės charakteristikos

  Įvadas. Kultūros kaip specifinio reiškinio esminės charakteristikos. Kultūra ir socializacija. Kultūros elementai. Kultūrų vienovė ir įvairovė. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-30
 • Kultūros sociologija

  Kultūros sociologija. Kultūros elementai. Socializacija.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-12
 • Kultūros turinys, kultūros įvairovė ir nepastovumas

  Kultūros samprata. Vertybės ir normos. Kultūrinių vertybių ir normų kaita. Kultūrinė įvairovė. Socialinė kaita. Socialinės kaitos priežastys. Kaita moderniuoju laikotarpiu. Ekonominės įtakos. Politinės įtakos. Kultūrinės įtakos. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-25
 • Kultūros veikla

  Dalykas: Kultūra ir visuomenė. Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti, kaip kultūra veikia, ką ji paveikia ir kokios tos veiklos pasekmės. Kultūros veikla. Klasikinė sociologija. Kultūros veiklos sąlygos. Kultūros veiklumo kaita. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-04
 • Kultūrų įvairovė

  Kultūros samprata. Vertybės ir normos. Kultūrinių vertybių ir normų kaita. Kultūrinė įvairovė. Socialinė kaita. Socialinės kaitos priežastys. Kaita moderniuoju laikotarpiu. Ekonominės įtakos. Politinės įtakos. Kultūrinės įtakos. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-25
 • Kūno grožio standartai Lietuvoje

  Tyrimo planas. Tema. Problemos pristatymas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Sąvokų apibrėžimas bei operacionalizacija. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma – generalinė visuma. Atrankos metodas. Anketa. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-08
 • Kūno kultūros pamokos pliusai ir minusai

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-02-06
 • L. Kublickienė "Laisvalaikio sociologija: paradigmų skirtumai"

  Lilijos Kublickienės straipsnio "Laisvalaikio sociologija: paradigmų skirtumai" refleksija.
  Sociologija, rašinys(1 puslapis)
  2006-11-14
Puslapyje rodyti po