Šperos.lt > Sociologija > Sociologijos tyrimai
Sociologijos tyrimai

(185 darbai)

Agresija interneteProblemos aprašymas. Problemos pagrindimas. Darbo tikslas: Ištirti internetinių portalų bei kitų svetainių "teršimo" priežastis bei išsiaiškinti žmonių požiūrį apie šį reiškinį bei jo prevenciją. Tyrimo uždaviniai. Metodo pasirinkimo pagrindimas. Hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Anketos sudarymas. Anketos rezultatai. Duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Akademinio jaunimo darbinė ir finansinė situacijaĮvadas. Darbo tikslas ištirti akademinio jaunimo darbinę ir finansinę situaciją kiekviename pasirinktame universitete. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Tyrimo kintamieji. Metodologija. Atranka. Ankstesnių tyrimų ir literatūros apžvalga. "akademinio jaunimo darbinės ir finansinės situacijos" tyrimo analizė. Respondentų demografinė padėtis. Respondentų finansinė situacija. Respondentų darbinė situacija. Respondentų darbinė situacija užsienyje. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Alaus gamintojų įtaka alaus vartotojamsĮvadas. Siekiame sužinoti kaip alaus gamintojų vykdoma rėmimo veikla įtakoja alaus vartotojus. Temos aktualumas. Trumpa mokslinės problemos esmė. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslai bei uždaviniai. Problemos nagrinėjimo kursiniame darbe logika bei nuoseklumas. Teorinis problemos pristatymas. Žvalgybinis tyrimas. Hipotezės. Anketos sudarymas. Pirminė anketa. Anketos testavimas ir koregavimas. Galutinė anketa. Imties sudarymas. Temos išnagrinėjimo antriniuose šaltiniuose laipsnis. Apklausos rezultatų analizė. Imties tiriamųjų bei jų alaus gėrimo įpročių analizė. Demografiniai duomenys. Alaus gėrimo dažnumas bei suvartojimo kiekis. Alaus kainos reikšmė. Naujų alaus rūšių išbandymas. Hipotezių analizė. 1 Hipotezė "Mėgstamiausia alaus reklama atitinka mėgstamiausią alų". Mėgstamiausias alus ir mėgstamiausia reklama. Reklama ir alaus pasirinkimas. Nauja reklama ir alaus pasirinkimas. Hipotezės nagrinėjimo apibendrinimas. 2 Hipotezė "Alaus reklaminės akcijos įtakoja vartotojų pasirinkimą". Pardavimų skatinimas- akcijos. Dalyvavimas gamintojų vykdomose akcijose. Hipotezės nagrinėjimo apibendrinimas. 3 Hipotezė "Alaus reklama įtakoja alaus vartotojų gėrimo įpročius". Tiesioginis klausimas: Alus ir reklama. Alus ir krepšinis. Alus ir iškylos gamtoje. Asociacijos bei metų laikas. Hipotezės nagrinėjimo apibendrinimas. Ribojimai. Išvados. Išnašos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Alkoholinių gėrimų vartojimas jaunimo tarpeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti alkoholinių gėrimų vartojimo ypatumus jaunimo tarpe. Tyrimo organizavimas. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Ar esate vartoję alkoholinius gėrimus? Dėl ko vartojate alkoholinius gėrimus? Kodėl pradėjote vartoti alkoholinius gėrimus? Ar bandėte mesti vartoti alkoholinus gėrimus? Ar jūsų tėvai vartoja alkoholinius gėrimus? Ar jūsų artimiausi draugai vartoja alkoholinius gėrimus? Kiek vidutiniškai per vakarą skiriate pinigų alkoholinių gėrimų įsigijimui? Kaip dažnai vartojate alkoholį? Nervingumas ar bloga nuotaika turi įtakos jūsų gėrimui? Kaip senai vartojate alkoholinius gėrimus? Kokio stiprumo alkoholinius gėrimus vartojate? Kaip manote, ar ateityje vartosite alkoholinius gėrimus. Išvados. Skaityti daugiau
Auditorijos ir dėstytojų elgesys vertinant pagal tam tikrus kriterijusTaikomosios sociologijos tyrimas: Auditorijos ir dėstytojų elgesys vertinant pagal tam tikrus kriterijus. Stebėjimas dalyvaujant. Įvadas. Darbo tikslas – stebėti, ar keičiasi auditorijos ir dėstytojų elgesys, vertinant pagal numatytus kriterijus. Tyrimas. Dvi savaites buvo stebimi KTU Socialinių mokslų fakulteto II kurso studentai, X ir Y paskaitose. I savaitė. II savaitė. Išvados. Skaityti daugiau
Badanie wskaźników rozwoju poziomu edukacji w Krajach UE-15 oraz PolsceDarbas lenkų kalba. Programy edukacyjne w Unii Europejskiej. Edukacja szkolna i pozaszkolna w krajach Unii Europejskiej. Wskaźniki. Zestawienie wskaźników dla 2002 r. Zestawienie wskaźników dla 1999 r. Procentowy udział osób, nie posiadających wyższego wykształcenia. Procentowy udział osób w wieku 18-24 lat, posiadających jedynie średnie wykształcenie i obecnie nie biorących udziału w żadnych szkoleniach. Ludność w wieku 25-64 lat, posiadająca wyższe wykształcenie. Udział społeczeństwa w wieku od 25 do 64 lat, którzy kontynuują naukę lub są zaangażowani w jakiekolwiek szkolenia. Udział nauczycieli szkół podstawowych i średnich wśród zatrudnionych ogółem. Rok szkolny 2001/2002. Ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych, rok szkolny 2001/2002. Średnia ilość uczniów w klasie w szkołach podstawowych, rok szkolny 2001/2002. Studenci szkół zawodowych w % studentów ogółem, rok szkolny 2001/2002. Studenci – obcokrajowcy w % studentów ogółem, rok szkolny 2001/2002. Wydatki publiczne na edukację jako % PKB, 2002 r. Udział wydatków prywatnych w wydatkach na edukację ogółem, 2002 r. (%). Analiza wskaźników. Wyniki dla roku 2002. Wyniki dla roku 1999. Ranking państw ze względu na poziom edukacji. Wnioski. Metoda Warda dla lat 1999 i 2002. Skaityti daugiau
Bendraamžiai – Konsultantai: priekabiavimas mokyklojeProjektinis darbas. Įvadas. Priekabiavimo mokykloje teorinė apžvalga. Priekabiavimo kaip prievartos formų apibūdinimas. Rekomendacijos kaip elgtis, kai yra priekabiaujama. Apklausa ir jos analizė. Pamoka ir jos vedimas. Įsivertinimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Bendravimas bibliotekoseĮvadas. Profesinė etika. Apklausos apibūdinimas. Bibliotekininkių apklausos duomenys. Vartotojų apklausos duomenys. Apklausos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo ypatumų įmonėje tyrimasAtliktas tyrimas. Tyrimo ataskaita. Grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendruomenės veikla kaimo vietovėse: Antašavos miestelisĮvadas. Tikslas – ištirti kokia veikla užsiima Antašvos miestelio bendruomenė. Bendruomenė. Bendruomenės apibrėžimas. Bendruomenių tipai ir rūšys. Bendruomenės reikšmė žmogaus gyvenime. Antašavos miestelio bendruomenė. Antašavos miestelio įsikūrimo istorija. Antašavos miestelio bendruomenės susikūrimas. Susikūrusios bendruomenės atlikti darbai. Tyrimo metodas. Anketų rūšys. Anketos rengimas. Anketinės apklausos privalumai. Anketinės apklausos trūkumai. Tyrimo metodo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Būsimų vartotojų nuomonė: akiniai "Klik"Įvadas. Tikslas – sėkmingai įvesti prekę į rinką. Tiriamoji dalis. Produkto aprašymas. Duomenų rinkimo ir tyrimo metodai. Tyrimo respondentų pasirinkimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Buvusių kalinių integracija į visuomenę ir įsidarbinimo galimybėsĮvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti buvusių kalinių integracijos problematiką ir įsidarbinimo galimybes. Buvusio kalinio biografija. Nusikaltimų socialiniai veiksniai. Teistų asmenų integracija. Buvusių kalinių įsidarbinimo galimybės. Buvusio kalinio apklausos rezultatų interpretacija. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Can the smoking ban help individuals to give up their smoking habitsSociologinis tyrimas anglų kalba. Aims and objectives. Introduction. History of smoking. Smoking ban worldwide. Smoking ban in ireland. Methodology. Results and findings. Conclusion. Recommendations. Skaityti daugiau
Darbuotojų pasyvumas darbeĮvadas. Teorinis aprašymas. Teorinio aprašymo uždaviniai. Aprašomoji dalis. Teorinės aprašomosios dalies išvados. Darbuotojų pasyvumo tyrimas. Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodo pasirinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Anketos struktūra. Duomenų analizė. Tiriamosios dalies išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa, 3 psl.). Skaityti daugiau
Dekoratyvinės kosmetikos ir kūno priežiūros priemonių naudojimasĮvadas. Mūsų darbo tikslas: Sužinoti kaip dažnai ir kokią kosmetiką naudoja panelės ir moterys. Socialinė demografinė charakteristika. Anketa. Tyrimo laukas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Draudimas rūkyti viešose vietoseSantrauka. Įvadas. Pagrindinis tikslas yra išsiaiškinti, ką mano patys kavinių, restoranų ir naktinių klubų lankytojai, apie rūkymo uždraudimą, viešosiose maitinimo įstaigose. Tyrimo problema. Tyrimo hipotezės. Tyrimo tikslai. Metodologija. Rezultatai. Ribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Rekomendacijos tiriamai problemai spręsti. Kliūtys, kylančios įgyvendinant. Skaityti daugiau
Dviratis ir aš – dviračių takų vystymo galimybės KlaipėdojeTyrimo planas. Tema. Problemos pristatymas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma. Anketa. Skaityti daugiau
Efektyvi reklama televizijojeĮvadas. Darbo tikslas: nustatyti efektyvios reklamos ypatumus televizijoje. Reklamos samprata ir skleidimo priemonės. Reklamos samprata. Reklamos skleidimo priemonės. Reklama televizijoje. Televizijos reklamos privalumai ir trūkumai. Labiausiai įvertintos reklamos. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Empirinis tyrimas: Laikraščio "Lietuvos rytas", išleisto 2005 metų lapkričio 19 dieną, skelbimų skilties analizėĮvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Tyrimas. Skelbimų grupės. Siūlomi darbai. Nekilnojamasis turtas. Parduodami pastatai. Siūlomų pirkti automobilių markės ir kiekiai. Pažintys. Norinčių susipažinti amžius. Paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Euro integrationDarbas anglų kalba apie euro įvedimą Lietuvoje. Introduction. Research methods. Results. Charts. Conclusions. Skaityti daugiau
...