Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sociologijos įvadas (2)

  Konspektas pagal Anthony Giddens "Sociologija" vadovėlį. Sociologijos teorijos 1 – klasikinė sociologija. A. Comte. K. Marxas. H. Spenceris. E. Durkheimas. M. Weberis. Sociologijos teorijos 2 – šiuolaikinės teorijos. Fenomenologija. Etnometodologija. Simbolinis interakcionizmas. Postmodernizmas. Socialinė demografija. Demografija. Gimstamumas. Mirtingumas. Migracija. Socializacija. Resocializacija. Grupės ir organizacijos. Deviantinis elgesys ir socialinė kontrolė. Socialinės kontrolės sampratos. Marginalumas. Socialinė stratifikacija. Dominuojančios šiuolaikinės socialinės stratifikacijos teorijos. Socialiniai institutai: šeima. Šeima. Gyventojai pagal šeimyninę padėtį Lietuvoje. Socialiniai institutai: švietimas.
  Sociologija, konspektas(14 puslapių)
  2010-07-10
 • Sociologijos klasikai

  Karlo Markso kūrybinis palikimas. istorinio materializmo idėjos "Vokiečių ideologijoje". Istorinio materializmo idėjos "Vokiečių ideologijoje". Vėlyvoji Karlo Markso istorinio materializmo teorija. Karlso Markso kapitalistinės formacijos teorija. Visuotinis kapitalistinio kaupimo dėsnis K. Marxo kapitalizmo teorijoje. K. Markso pradinio kapitalo kaupimo analizė. K. Markso kapitalizmo ateities prognozės. M. Vėberis ir jo mokslinis palikimas, kelias į sociologiją ir socialinės sociologijos koncepcija. Socialinių mokslų neutralumo principo pagrindimas M. Vėberio darbuose. M. Weberio suprantančios sociologijos koncepcija ir jos raida. Aiškinančio supratimo metodologinės taisyklės ir sociologinės veiklos teorijos idėjos. Pamatinių sociologinių kategorijų analizė. Maxo Weberio istorinių – sociologinių tyrimų centrinė tema. Racionalaus kapitalizmo sąvoka ir jo galimybės sąlygų analitika. M. Weberio racionalaus kapitalizmo atsiradimo Vakaruose aiškinimai, jo ateities prognozės, jų pagrindai bei ydos. M. Weberis apie skiriamuosius Vakarų bruožus ir "kapitalizmo dvasią". Religiniai pasaulietinės askezės pagrindai. Ekonominės, socialinės ir kultūrinės racionaliosios protestantų askezės pasekmės. "Vėberio tezės" loginė struktūra, ištakos, recepcija, kritika. Vėberis apie išganymo religijų skiriamuosius bruožus, jų atsiradimo ir raidos varomąsias socialines jėgas. Klasinio ir luominio religingumo sąlygotumo problema M. Weberio lyginamojoje istorinėje religijos sociologijoje. Teodicėjos problema išganymo religijose. Išganymo religijų sistematika ir jų reikšmės kasdienio gyvenimo būdo racionalizacijai vertinimas M. Weberio lyginamoje istorinėje religijos sociologijoje. Išganymo religijų etika ir pasaulis. Maxo Weberio metodologijos (suprantančios sociologijos koncepcijos) ir jos substancialiųjų (empirinių) tyrimų santykio problema. E. Diurheimo kūrybinis palikimas. Sociologijos metodo taisyklės, E. Durkheimo visuomeninio darbo pasidalijimo aiškinimas. E. Durkheimo modernių visuomenių socialinių patologijų analizė. E. Durkheimo sociologinis savižudybės aiškinimas: nesocialinio pobūdžio veiksniai. E. Durkheimo sociologinis savižudybės aiškinimas: socialinės priežastys ir socialiniai tipai. Altruistinės savižudybės tipai ir jų pavyzdžiai, paplitimo sąlygos. E. Durkheimo sociologinis savižudybės aiškinimas: savižudybė kaip socialinis reiškinys. Savižudybingumas. E. Durkheimo religijos ir pažinimo sociologijos idėjos. E. Durkheimo sociologijos kritika.
  Sociologija, konspektas(67 puslapiai)
  2005-04-10
 • Sociologijos klasikai (2)

  Įvadas. Karlo Marxo kūrybinis palikimas. Maxo Weberio mokslinis palikimas. Emilio Diurkheimo kūrybinis palikimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-06
 • Sociologijos metodo taisyklės

  Sociologija. Socialinio fakto stebėjimo pagrindinė taisyklė. Normalaus ir patologinio skyrimo teorinė ir praktinė nauda. Socialinių tipų sudarymas. Socialinio fakto aiškinimo taisyklė. Įrodymo metodas sociologijoje.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-06
 • Sociologijos mokslo atsiradimas

  Įvadas. Sociologijos atsiradimas. Sociologijos objektas. Sociologija ir kiti mokslai. Išvados.
  Sociologija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-04-06
 • Sociologijos mokslo atsiradimas (2)

  Sociologijos ištakos. Sociologijos mokslo priešistorė. Sociologijos mokslo atsiradimas bei žymiausi filosofai. Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida. Sociologijos mokslo raida Lietuvoje.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-01
 • Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida

  PowerPoint pristatymas. Sociologijos atsiradimas. Ogiustas Kontas. Socialinė statika ir dinamika. Natūralistinė sociologijos mokyklos. Herbertas Spenceris. Psichologinė sociologijos kryptis. Interakcionizmas. F. Teniso sociologinė koncepcija. Emilis Diurkheimas. Maksas Vėberis.
  Sociologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-03-14
 • Sociologijos mokslo priešistorė

  Sociologijos esė. Sociologijos mokslas. Šarlis Monteskjė. Aristotelis. Tomas Akvinietis. Žmonių ir grupių tarpusavio sąveika.
  Sociologija, esė(2 puslapiai)
  2009-10-29
 • Sociologijos mokslo raida Lietuvoje

  Įvadas. Sociologija tarpukario Lietuvoje. Sociologija sovietinės okupacijos metais. Socialiniai pokyčiai Lietuvoje XX amžiuje. paskutiniame dešimtmetyje. Lietuvos sociologai. Petras Leonas. Kunigas Kazimieras Paltarokas. Išvados. PowerPoint pristatymas (10 skaidrių).
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-10-22
 • Sociologijos pagrindai

  Sociologijos mokslo atsiradimas, raida. Teorinė ir taikomoji sociologija. Skirtumai tarp socialinių ir gamtos mokslų. Visuomenės samprata, klasikiniai požiūriai į visuomenę. Kultūra. Socialinė stratifikacija. K. Markso stratifikacijos. Grupės. Grupių atliekamos funkcijos. Organizacija. Biurokratija. Deviacija. Biologinės deviacijos teorijos. Mezomorfas. Ektomorfas. Psichologinės teorijos. Sociologijos teorijos. Diferencijuotos asociacijos teorija. Anomijos teorija. Stigmatizacijos teorija. Lyčių vaidmenys ir seksualumas. Feminizmas. Funkcionistai. Homoseksualizmas. Psichologinės teorijos. Sociologijos teorijos. Diferencijuotos asociacijos teorija. Anomijos teorija. Stigmatizacijos teorija. Lyčių vaidmenys ir seksualumas. Feminizmas. Funkcionistai. Homoseksualizmas. Šeima. Giminystė. Santuokos alternatyvos. Kūno sociologija. Religija ir sekuliarizacija. Naujieji religiniai sąjūdžiai. Rasė. Etninė integracija ir etniniai konfliktai. Žiniasklaida. Globalizacija ir žiniasklaida.
  Sociologija, špera(10 puslapių)
  2008-06-03
 • Sociologijos pagrindai (2)

  Sociologijos samprata. Sociologijos objektas. Pagrindinės sociologijos funkcijos. Socialinio pažinimo ypatumas. Sociologija kaip sąmoningumo forma. Sociologinė vaizduotė. Sociologinės vaizduotės trimatiškumas. Sociologijos atsiradimas. Sociologijos pradininkai. Auguste Comte. Karl Marx. Herbert Spencer. Emil Durkheim. Max Weber. Sociologija ir kiti socialiniai mokslai. Sociologijos teorinės paradigmos.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2010-02-04
 • Sociologijos pradžia, sociologijos teorijos ir sociologijos tyrimas

  Sociologijos refleksija. Refleksijoje bandysiu apžvelgti, vertinti pasidalinti savo įspūdžiais, patyrimais ir nuomone šiomis temomis: sociologijos pradžia, sociologijos teorijos ir sociologijos tyrimas. Sociologijos pradžia. Sociologijos tyrimų vystymasis ir raida. Sociologinių tyrimų metodologija. Kuo skiriasi socialine statika nuo socialines dinamikos? Kaip visuomenės raidą aiškino M. Weber ir K. Marx? Kuo skiriasi tyrimų duomenys nuo tyrimo rezultatų?
  Sociologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-05
 • Sociologijos projektas: vairuojančios moterys

  "Kuo labiau pasitikėti kelyje: vyru ar moterimi?". Paneigti visuomenėje susiformavusią nuomonę, kad moterys yra prastos vairuotojos ir jos, o ne vyrai, dažniausiai būna kaltos dėl eismo įvykių. Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos. Tyrimo rezultatų analizė. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-04-14
 • Sociologijos teorijos

  Struktūrinis funkcionalizmas (Parsonsas, Mertonas). Funkciniai imperatyvai. Socialinės sistemos funkcinės sąlygos. Merton funkcionalumo samprata. Struktūrinio funkcionalizmo kritika. Socialinio konflikto teorijos (Coseris, Darendorfas, Millsas, Rexas, Collinsas). Socialinio konflikto sąlygos (priežastys, trukmė, stiprumas, funkcijos) (coseris). Collins konfliktologinės socialinės stratifikacijos perspektyvos prielaidos (Collins). Simbolinis interakcionizmas (Mead, Blumeris). Simbolių funkcijos. Dramaturginė teorija Ggoffmanas). Kritinė teorija (Horkheimeris, Pollockas, Lowenthalis, Frommas, Marcuse, Adorno). Etnometodologija (Garfinkel). Mainų teorija (Homans, Blau). Racionalaus pasirinkimo prieiga. Vėlyvosios modernybės teorijos (Habermas). Postmodernios teorijos (Foucoult, Bourdieu, Baudrillard).
  Sociologija, špera(8 puslapiai)
  2010-09-16
 • Sociologijos tyrimai

  Įvadas. Sociologijos atsiradimas. Sociologinių tyrimų samprata ir tipai. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-04
 • Sociologijos tyrimas: abortai

  Įvadas. Įvado įvadas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Klausimas. Atsakymų procentas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-09-25
 • Sociologijos tyrimas: kavos gėrimo įpročiai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti kavos gėrimo įpročius. Sąvokų paaiškinimas. Kavos istorija. Arabika. Robustos. Tirpi kava. Kava be kofeino. Kofeinas už ir prieš. Kofeino poveikis žmogaus organizmui. Rezultatų nagrinėjimas. Išvados. Priedas (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2010-10-29
 • Sociologijos tyrimas: maisto papildų pasirinkimą įtakojantys veiksniai

  Tyrimo objekto aprašymas ir problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Tyrimo tikslų ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tikslas – maisto papildų (riebalų degintojų) pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2010-10-28
 • Sociologijos tyrimas: moterų ir merginų požiūris į abortą

  Įvadas. Įvado įvadas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodika. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Anketos apžvalga. Išvados. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Sociologijos tyrimas: nakvynės namų teikiamų paslaugų kokybė

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti Klaipėdos miesto Nakvynės namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. Nakvynės namai – trumpalaikė socialinė globa. Benamystės samprata. Nakvynės namų specifika. Asmenys, gyvenantys nakvynės namuose. Nakvynės namuose teikiamos socialinės paslaugos. Nakvynės namų gyventojų apklausos rezultatų trijų klausimų analizė. Tyrimo išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2010-08-24
Puslapyje rodyti po