Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiaulių miesto gyventojų požiūris į donorystę

  Reziumė. Įvadas. Transplantacijos istorija. Kraujo donorystė. Inkstų donorystė. Kaulų čiulpų donorystė. Širdies transplantacija. Kepenų transplantacija. Donoro įvertinimas ir paruošimas transplantacijai. Donoro kortelė. "Balttransplant" organizacija. Nacionalinis organų transplantacijos biuras (NOTB). Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-04-08
 • Šiuolaikinės lietuvių emigracijos pagrindinės priežastys

  Nagrinėjamos pagrindines emigracijos priežastys. Pateikiamos statistinės lentelės. Didėjanti emigracija. Ekonominiai veiksniai. Disponuojamų pajamų kitimas 2003–2006 metais. Nedarbo lygis 1998-2006 metais Lietuvoje Edukaciniai veiksniai. Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžetas. Emigrantai, nedeklaravę išvykimo, pagal išsilavinimą 2001-2005 metais. Besimokančiųjų skirstymas švietimo lygmenimis. Socialiniai-kultūriniai veiksniai. Valstybės investicijų 2007–2009 metų programa. Pensininkai ir pensijos. Geografiniai veiksniai.
  Sociologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-03-12
 • Šiuolaikinės sociologijos teorijos

  PowerPoint pristatymas-konspektai. Kas yra "teorija"? Makrosociologijos teorijos. Struktūrinis funkcionalizmas. E.Diurkheimas. Talcot’as Parsons’as ir Robert’as Merton’as. T.Parsons’o AGIL schema. Socialinės kaitos teorija. R.Merton’as. Struktūrinio funkcionalizmo prielaidų kritika. Socialinė struktūra ir anomija. Konflikto teorija. Konflikto teorijos teiginiai. Išvados pagal konflikto teoriją. Skirtumai. Mikro sociologijos teorijos. Mikrosociologijos teorijos. Simbolinis interakcionizmas. Simbolinio interakcionizmo prielaidos. Socialinių mainų teorija. Šiuolaikinės moderniosios sociologijos teorijos. Fenomenologija. Tipizacija ir receptai. Gyvenimo pasaulis (Lebenswelt). Etnometodologija.
  Sociologija, pristatymas(45 skaidrės)
  2006-05-27
 • Šiuolaikinės sociologijos teorijos (2)

  T. Parsons ir struktūrinis funkcionalizmas. Struktūrinio funkcionalizmo tradicija. Talcottas Parsonsas ir socialinės tvarkos problema. Fenomenologinė sociologija ir Alfred Schutz. Biografija. Fenomenologinė sociologija. Fenomenologinės sociologijos šaknys. Intersubjektyvumas. Gyvenamasis pasaulis. Tipizacijos ir receptai. Socialinio pasaulio sritys. H. Garfinkel ir etnometodologija. Harold Garfinkel. Pagrindinės etnometodologijos sąvokos. Refleksyvumas. Ataskaita arba atskaita. Indeksiškumas. Dokumentinis metodas. Etnometodologinių tyrimų pavyzdžiai. Kritinė teorija ir Habermas. Komunikacinio veiksmo teorija. Šiuolaikinės visuomenės kritika. V.G. Homans, P. Blau ir mainų teorija. Pirmasis G.C. Homans kūrybos etapas - indukcija. Antrasis G.C. Homans kūrybos etapas – dedukcija. Metodologija. Peter Blau mainų teorija. Teorija. Socialinių institutų atsiradimas. Anthony Giddens. Modernybė, postmodernybė, post-tradicija. Mass-media ir "aš". Racionalaus pasirinkimo prieiga (RPP). Racionalaus pasirinkimo teorijos pagrindinės idėjos. Sociologinio aiškinimo metodologija. Pierre Bourdieu refleksyvioji sociologija. P. Bourdieu intelektualinės skolos. Bourdieu metodologija. Lauko, habitus ir kapitalo teorija. Bourdieu stratifikacijos ir socialinės reprodukcijos teorija. Episteminio refleksyvumo idėja. Lytis ir vyrų dominavimas.
  Sociologija, špera(14 puslapių)
  2009-06-22
 • Šiuolaikinės šeimos deinstitucionalizacijos raida ir priežastys

  Įvadas. Šeimos deinstitucionalizacijos samprata. Sociokultūrinių pokyčių visuomenėje įtaka šeimai ir jos sampratos transformacijai. Šeimos deinstitucionalizacijos priežastys. Šeimos deinstitucionalizacijos pasekmės. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2008-05-22
 • Šiuolaikinės visuomenės požiūris į santuoką

  Įvadas. Tyrimo techninė ataskaita. Anketa. Tyrimo rezultatų analizė. Respondentų socialinės ir demografinės charakteristikos. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2007-02-08
 • Šiuolaikinio jaunimo piniginės išlaidos

  Tyrimo programa. Pinigų istorinė raida. Pinigai Lietuvoje. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Popieriniai pinigai. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai ir hipotezės. Rezultatų nagrinėjimas. Hipotezių analizė.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-09-05
 • Šokis: vyresniosios ir jaunesniosios kartų požiūriai į jį, skirtingų pasilinksminimų vietų apžvalga

  Įžanga. Mūsų pasirinktų klubų trumpas pristatymas. Tyrimo tikslas. Šokių klubų išsami analizė. Pramoginių šokių klubas "Kaspinas": trumpa pramoginių šokių atsiradimo istorija, klubo įkūrimas, rėmėjai, reklama, interviu su pasirinktu šokėju, šokėjų perspektyvos. Naktinis kino klubas "Senasis Trestas": trumpas įvadas į etiketo taisykles diskotekoje, "Senojo Tresto" įkūrimo ir vystymosi istorija, šokių vakarų specifika, rėmėjai ir reklama, interviu su klubo didžėjumi, interviu su šokėjais. Pagyvenusių žmonių šokių klubas "Retro". Klubo pavadinimas ir lankytojai, klube leidžiama muzika, klubo finansai, reklama ir rėmėjai, interviu su šokėjais. Apibendrinimas.
  Sociologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-09
 • Taikomųjų tyrimų metodologija

  Mokslo metodologija ir metodas. Kategorijos metodologija sampratos įvairovė. Mokslinio tyrimo metodologijos esmė. Tyrimo metodas. Edukologinių tyrimų objektas. Mokslinio pažinimo specifika. Moksliškumo vertinimo kriterijai. Mokslinio tyrimo principai. Mokslinio tyrimo projekto sudarymas. Literatūros studijavimas. Temos pasirinkimas. Temos performulavimas į problemą. Tyrimo tikslo ir uždavinių nusakymas. Hipotezė. Teorinis tyrimas. Tyrimo metodologija. Kiekybiniai tyrimai. Kiekybinė analizė. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų santykis. Imties tūris. Jo parinkimo būdai. Empiriniai tyrimo metodai. Dokumentų analizės metodas. Kontent–analizės metodas. Ekspertų vertinimo metodas. Sociometrinis metodas. Kai kurios statistinės procedūros. Standartinių paklaidų ir pasikliautinojo intervalo skaičiavimas ir aiškinimas. Reikšmingumo nustatymas. Metodologines tyrimų klaidos. Mokslinio darbo ataskaitos struktūra ir turinys. Tyrėjų atliekančių tyrimus kompetencijos skiriamieji bruožai.
  Sociologija, špera(20 puslapių)
  2008-01-15
 • Taikomųjų tyrimų metodologija: "Santuokinis ir nesantuokinis gyvenimas"

  Įvadas. Tyrimo problema. Hipotezė. Kintamieji. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Metodai. Tyrimo organizavimo etapai. Klausimynas. Klausimyno atsakymų suvestinė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-11-28
 • Tarpkultūrinis bendravimas: kultūriniai skirtumai

  Įvadas. Kalba tarpkultūrinio bendravimo kontekste. Gimtosios kultūros įtaka tarpkultūriniam bendravimui. Pagrindiniai tarpkultūrinio bendravimo aspektai. Tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių formavimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2008-01-15
 • Tarprasinės komunikacijos skirtumai

  Empirinis aiškinimas ir literatūros apžvalga. Akomodacijos teorija. Stereotipai. Neaiškumas ir nerimas. Metodologija. Dalyviai. Procedūros. Priemonės. Matavimas. Rezultatai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-08
 • Tautinės mažumos Lietuvos visuomenėje: istorijos eigoje, šiais laikais

  Tautinės mažumos Lietuvoje. Tautybės. Identitetas. Tautinės mažumos po Antrojo pasaulinio karo. Tautinės bendruomenės.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-04-26
 • Tautinių simbolių internalizacija jaunimo tarpe

  Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo problemos, objekto ir dalyko nustatymas. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tiriamojo objekto prašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų atranka. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2007-10-16
 • Tautų supanašėjimas, nukultūrinimas

  Etniniai santykiai šiuolaikinėse valstybėse. Supranacionalumo (virštautiškumo, anttautiškumo) sklaida ir jos santykis su tautiškumu, nacionalumu.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-22
 • Teisės sociologija

  Teisės sociologijos samprata. Savaiminė teisė. Instrumentinis požiūris į teisinę kritiką. Teisinių reiškinių samprata. Teisingumas ir jo interpretacijos. Ankstyvieji sociologiniai požiūriai į teisę. I. Sammerio teorija. Teisinių ir socialinių neteisimų reiškinių skirties (teisiškumo) samprata. Teisės sistemos sociologinis apibūdinimas. Teisės sociologijos ryšiai su kitais mokslais, su lyginamąja teise ir teisės istorija. Teisinė akultūrizacija. Teisės sociologijos minties raida nuo antikos iki viduramžio. Infrajuridiniai reiškiniai ir jų kategorijos. Teisės sociologijos minties raida viduramžiais ir naujaisiais laikais. Teisinis pliuralizmas ir jo rūšys. Teisinis individualizmas ir teisė korporacinėje visuomenėje. Teisės sociologijos formavimasis XIX amžiuje. Teisinės profesijos samprata. Teisės, ideologijos ir galios sąryšio interpretavimas marksizme. Teisės sociologijos kaip mokslo atsiradimas. Pasitikėjimo Lietuvos respublikos teismais problemos. Teisės sociologinio tyrimo metodologiniai principai. Policijos veiklos kultūros problemos. Dokumentų ir teismų praktikos sociologinė analizė. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Socialinių faktų stebėjimo metodai. Visuomenės teisinės kultūros samprata. Socialinio eksperimento metodai. Legislatyvinio eksperimento trūkumai. Teisės politika ir teisė. Teisinio konflikto Dinamika ir tipologija. Teisės sociologinio tyrimo programa. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra kaip socializacijos veiksnys ir rezultatas. Sociologinė pagalba teisėjams. Asmenybės socializacijos teis samprata. Teisėkūros sociologija. Teismai ir ginčai. Teisėjų elgesys. Teisės sociologijos sritys ir šakos. Nacionalumo ir kosmopolitiškumo santykis teisėje. Teisės socialinio veikimo mechanizmas.
  Sociologija, konspektas(19 puslapių)
  2005-09-12
 • Teisės sociologija (2)

  Teisės sociologijos samprata. Dvejopas požiūris į teisę. Teisės sociologijos ryšiai su teisės, sociologijos ir kitais mokslais. Teisės sociologijos objektas. Teisiniai reiškiniai ir jų klasifikacija. Pirminiai ir antriniai teisiniai reiškiniai. Reiškiniai susiję ir nesusiję su procesu. Valdymo ir valdomumo reiškiniai. Institutų ir atvejų (atsitikimų) reiškiniai. Teisinių ir neteisinių dokumentų analizė. Kiekybinė analizė. Teisės socialinis pagrindas. W. Sumnerio, Savigny ir Erlicho požiūriai į teisę. Socialinių faktų stebėjimas: monografinis nagrinėjimas, kiekybinė analizė, anketinė apklausa. Teisės sociologijos metodologiniai principai ir jų reikšmė. Teisės sociologijos eksperimentiniai metodai ir jų taikymas. Socialinės kaitos samprata. Efektyvaus teisinio poveikio ribos. Įstatymų leidybos strategija permanentinės kaitos sąlygomis. Efektyvių įstatymų sąlygos. Teisės vieta Parsono socialinės sistemos teorijoje. Teisingumo idėja ir formos. Visuomenių tipai, kaitos formos ir ribos. Pilietinės visuomenės samprata. Teisinė sąmonė : samprata ir struktūriniai elementai. Teisės tikslo ir funkcijos samprata Poundo, Durkheimo ir Llewellyno teorijoje. Teisingumo idėjos interpretacijos. Asmenybės teisinės socializacijos proceso ir jo psichologinio mechanizmo apibūdinimas. Paskirstomojo teisingumo principai. Teisinės sąmonės rūšys ir funkcijos. Teisinė kultūra. Teisinio konflikto samprata, dinamika ir tipologija. Teisminiai ginčai. Teisėjų elgesys. Pasitikėjimo Lietuvos respublikos teismais problema. Teorinė teisės sociologijos (TS) funkcija: samprata, žinios apie realybę ir jų interpretavimas. Teisininko profesijos samprata, profesinės žinios ir vertybės. Praktinė teisės sociologijos (TS) funkcija. Pagalba teisėjams. Teisės taikymo ir rėmimosi teisės sociologinės problemos. Teisinė akultūracija: samprata, veiksniai, ir rezultatai. Įstatymų kūrimo sociologija.
  Sociologija, špera(19 puslapių)
  2005-10-26
 • Teisės sociologija (3)

  Teisės sociologijos samprata. Teisinių reiškinių samprata. Teisinių ir socialinių neteisinių reiškinių skirties (teisiškumo) samprata. Teisės sociologijos ryšiai su kitais mokslais. Teisės sociologijos minties raida nuo antikos iki viduramžių. Teisės sociologijos minties raida viduramžiais ir naujaisiais laikais. Teisės sociologijos formavimasis XIX amžiuje (19 amžiuje). Teisės sociologijos kaip mokslo atsiradimas. Teisės sociologinio tyrimo metodologiniai principai. Dokumentų ir teismų praktikos sociologinė analizė. Socialinių faktų stebėjimo metodai. Socialinio eksperimento metodai. Teisės sociologinio tyrimo programa. Sociologinė pagalba teisėjams. Teisėkūros sociologija. Socialinės tvarkos samprata. Teisingumas ir jo interpretacijos. Normatyvinis pliuralizmas ir tarpnormatyviniai reiškiniai. Teisiškumo teorijos. Teisinės sistemos sociologinis apibūdinimas. Teisinis pliuralizmas ir jo rūšys. Infrajuridiniai reiškiniai ir jų kategorijos. Teisinė akultūracija. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės socialinio veikimo mechanizmas. Visuomenės teisinės kultūros samprata. Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros santykis. Asmenybės socializacijos teisinė samprata. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra kaip socializacijos veiksnys ir rezultatas. Socializacijos negatyvieji veiksniai ir jų padariniai Lietuvoje. Teisinio konflikto samprata. Teisinio konflikto dinamika ir tipologija. Teisinės profesijos samprata. Teismai ir ginčai. Teisėjų elgesys. Pasitikėjimo Lietuvos respublikos teismais problemos. Teisės taikymo ir rėmimosi teise socialinės problemos. Policijos veiklos kultūros problemos. Teisės politika ir teisės socialinis veiksmingumas. Ankstyvieji sociologiniai požiūriai į teisę. Teisės kaip visuomenės integracijos mechanizmo samprata. Teisės funkcinės analizės teorija. Teisinis individualizmas ir teisė korporacinėje visuomenėje.
  Sociologija, špera(16 puslapių)
  2006-08-03
 • Teisės sociologija (4)

  Teisės sociologija. Tesisės susiformavimo priežastys. Sociologinio požiūrio reikšmė. Analizės lygiai. Teisės sociologijos objektas. Teisinių-socialinių reiškinių atskyrimas nuo kitų socialinių reiškinių. Teisės sociologijos santykis su kitais mokslais. Su kitais visuomeniniais mokslais. Teisės sociologijos mokslo sistema. Teisės sociologijos pošakiai. Teisės sociologijos metodologija. Teisinis - sociologinis tyrimas. Teisinio sociologinio tyrimo sąvoka. Tyrimo proceso stadijos. Tyrimo etika. Teisės sociologijos metodai. Metodologiniai principai. Dokumentų tyrimas. Dokumento sąvoka teisės sociologijoje. Dokumentų kokybinė analizė. Dokumentų kiekybinė analizė. Anketos sudarymas ir apklausos atlikimas. Iškraipymai apklausoje. Kiekybinių duomenų analizė. Duomenų lyginamasis pateikimas. Eksperimentavimas. Teisės samprata teisės sociologijoje. Teisė – žmogaus socialumo pasekmė. Friedrich Savinji. Jheringas. John Ostin ir Jeremy Bentam. Gyvosios teisės teorija - Eugenijus Erlichas. Pliuralizmas. Kultūra ir teisė. Teisės akultūracijos pasekmės. Teisė - nepasiekiama idėja. Teisė kaip religija. Religija sociologiniu požiūriu. Religijos samprata. Modernus religijos traktavimas Soreno Kierkegando (Soren Kierkegaard) - danų filosofo.Pilietinės religijos reikšmė. Religijos struktūra. Konstitucijos. Mokymas apie religijos laisvės ribas. Kanonų teisės reikšmė.
  Sociologija, konspektas(24 puslapiai)
  2006-10-24
 • Teisės sociologija (5)

  Teisės ir sociologijos sąvokos. Dvi teisės sociologijos sampratos. Teisės sociologijos objektas. Teisinių reiškinių sąvoka. Teisinių reiškinių klasifikacijos. Teisinių ir socialinių neteisinių reiškinių atskyrimo kriterijaus - teisiškumo sąvokos apibūdinimas. Teisės sociologijos ryšiai su bendrąja sociologija, teisės filosofija, teisės teorija ir kitais mokslais. Teisės sociologijos minties raida. Teisės sociologinio tyrimo principai. Teisinių ir neteisinių dokumentų kokybinė ir kiekybinė analizė. Stebėjimo metodai. Anketos sudarymas ir apklausos atlikimas. Eksperimento metodai: natūralus eksperimentas ir laboratorinis eksperimentas, testas. Tyrimo proceso stadijos. Teisės sociologijos funkcijų apibūdinimas. Pažintinė teisės sociologijos funkcija. Teisės sociologijos raidos ir struktūros dėsniai. Praktinė teisės sociologijos funkcija. Sociologinė pagalba įstatymų kūrėjams. Visuomeninė (viešoji) nuomonė. Sociologinė pagalba teisėjams. Pagalbos teisėjams formos.
  Sociologija, špera(20 puslapių)
  2007-04-02
Puslapyje rodyti po