Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos konspektai

Sociologijos konspektai (83 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lyties socializacija: tėvų ir globėjų vaidmuo moteriškumo bei vyriškumo formavime socializacijoje

  Kaip tampama berniuku arba mergaite. Stereotipai. Kintantis lyties vaidmuo gyvenimo eigoje. Savarankiškumas. Kaip tampama vyru ar moterimi. Išvaizda ir interesai. Dvigubi seksualumo standartai. Lytis senatvėje. Našlystė.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-05
 • Mados sociologija

  Mada ir socialinė struktūra. Mada socialinėje stratifikacijos simbolių sistemoje. Mada ir prestižas. Mada ir gyvenimo stilius. Socialiniai gyvenimo stiliai ir mados santykių interpretacija.
  Sociologija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-08
 • Maksas Vėberis (2)

  Maxas Weberis (1864 – 1920). Biurokratizmo teorija ir turizmas. Maxo Weberio valdžios ir biurokratijos problema. Etika Weberio modelyje. Įstaigos iškrypimai.
  Sociologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-22
 • Mirties sociologija: mirties kultūra ir jos kaita Vakarų visuomenėse

  Pagrindinės sąvokos. Mirties ir mirimo sociologija bei tanatologija. Biologinė mirtis. Socialinė mirtis. Mirties socialinės priežastys. Mirties suvokimas. Mirimo stadijos. Mirties socialinės funkcijos. Požiūrių į mirtį kaita yra susijusi su šiais veiksniais. Mirtingumas. Mirtingumo koeficientas. Naujagimių mirtingumo koeficientas. Mirtingumo veiksniai. Bendrasis mirimų koeficientas. Merdėti. Gedulas. Mirties tipai. Savižudybių tipai. Savižudybės socialinės rizikos. Klausimai ir užduotys.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Modernioji visuomenė

  Korporacinių veikėjų atsakomybė. Fizinių asmenų atsakingi veiksmai. Socialinė korporacijos atsakomybės kilmė. Vidiniai pokyčiai ir korporacijos atsakomybė. Kas yra socialinė atsakomybė. Kas sudaro korporacijos "vidų". Pokyčiai valdymo struktūroje: atstovavimas darbuotojams. Pokyčiai valdymo struktūroje: atstovavimas išoriniams interesams. Vidiniai korporacijos pokyčiai, apimantys atstovų paskatas. Socialiai atsakingos investicijos. Mokesčių įstatymai ir socialinės normos. Išsisukinėjimo problemos ir korporacijos atsakomybė. Korporacijos atsakomybė: apibendrinimas. Kokia korporacijos sąvoka geriausia fiziniams asmenims. Naujos kartos naujoje socialinėje struktūroje Šeimos ir korporacijos konfliktas. Pajamų paskirstymas vaikams naujoje socialinėje struktūroje. Naujosios socialinės struktūros pasekmės socialiniam kapitalui. Empirinės socialinio kapitalo, skirto jaunuoliams, stygiaus pasekmės. Tiesioginis dviejų socialinių struktūrų poveikis naujajai kartai. Visuminis asmuo prieš struktūrą, kurią sudaro vaidmenų segmentai. Pirmapradžių korporacinių veikėjų interesai dėl vaikų. Tikslingų korporacinių veikėjų interesai dėl vaikų. Interesų, su kuriais susiduria vaikai ir jaunuoliai, pusiausvyra. Interesų konfliktai dėl vaikų auginimo. Kultūrų konfliktas ir laisvės bei lygybės problemos. Šeimos interesai, kitų interesai ir išorinių poveikių problemos. Sociologijos santykis su socialiniais veiksmais naujojoje socialinėje struktūroje.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-11-21
 • Mokslo samprata. Tyrimai

  Mokslo samprata. Mokslas. Tyrimo metodas. Mokslo prielaidos. Mokslo funkcijos. Mokslo klasifikacija. Kasdieninio pažinimo klaidos. Mokslinis tyrimas. Mokslinio tyrimo procesas ir jo struktūra. Indukcinė ir dedukcinė loginės sistemos. Socialinių tyrimų etika. Metodologija. Empirinis tyrimas. Tyrimo metodas. Hipotezė. Hipotezės gali būti. Formuluojant hipotezę reikia laikytis šių reikalavimų. Tyrimo principai. Temos pasirinkimas. Literatūros studijavimas. Pasiruošimas tyrimui. Tyrimo objektas. Tyrimo plano sudarymas. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų samprata. Atvejo studija. Atvejo studijos tipai. Atvejo studijų charakteristikos. Atvejo studijos ir apibendrinimas. Etnografija. Pagrindiniai etnografinio požiūrio bruožai. Graunded teorija. Dokumentų analizės metodai. Analizės techniką sudaro šie veiksmai. Tyrimo metodai laiko trukmės atžvilgiu (edukologiniai). Edukologinių tyrimų metodai. Eksperimentas. Interviu. Ilgalaikių tyriimų privalumai ir trūkumai. Stebėjimas. Stebėjimas turi. Stebėjimo formos. Eksperimentas. Kvazieksperimentiniai tyrimai. Eksperimentinio tyrimo etapai. Eksperimentinė sistema. Apklausa: reikalavimai klausimams, klausimų paruošimo rekomendacijos, bendrieji anketos reikalavimai. Bendrieji anketos reikalavimai. Anketos klausimų rekomendacijos. Anketos klausimų skalės. Anketos / klausimų lapo patikrinimas. Sociometrinė apklausa. Testo procedūra. Neriboti ir riboti pasirinkimai. Sociometrinių pasirinkimų kriterijai.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-29
 • Organizacijų sociologija

  Organizacijos kaip tyrimo objektas. Organizacijos sociologijos kaip mokslo samprata. Organizacijų evoliucija. Organizacijos samprata. Organizacijų teorijos. Organizacijų teorijų raida. R. Kilmann organizacijų metatipologija. Socialinės grupės. Organizacija kaip socialinė grupė. Organizacijos elementai. Formali organizacija. Neformali organizacija. Grupinė organizacijų struktūra. Organizacijų patologija. Šiuolaikinės organizacijų formos. Biurokratija. Kolektyvinė organizacija. Adaptuotos organizacijų struktūros. Organizacijos kultūra. Kultūros samprata. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros modeliai bei tipai. Komunikacija organizacijose. Komunikacijos procesas. Organizacijų komunikacijos tipai. Organizaciniai konfliktai. Konfliktas ir jo komponentai. Organizacinis konfliktas. Konfliktas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Konfliktų valdymas ir vadovavimo konfliktams stiliai. Konfliktų pasekmės. Socialinė kontrolė organizacijose.
  Sociologija, konspektas(42 puslapiai)
  2005-05-14
 • Organizacinė elgsena (9)

  Organizacinės elgsenos (OE) įvadinės sąvokos, teoriniai pagrindai. Individas organizacijoje. Motyvavimas kaip darbuotojų elgsenos formavimo pagrindas. Grupės organizacijoje. Komandų formavimas organizacijoje. Komunikacijos procesai organizacijoje. Vadovavimas ir valdžia organizacijoje. Sprendimų priėmimas organizacijoje. Organizaciniai pokyčiai ir jų valdymas. Konfliktų valdymo pagrindai ir derybos organizacijoje. Stresai organizacijoje ir jų valdymo metodai. Organizacijų struktūra, technologijos ir darbuotojų elgsena. Organizacijos kultūra ir etika.
  Sociologija, konspektas(55 puslapiai)
  2010-01-18
 • Racionalaus pasirinkimo prieiga

  Racionalaus pasirinkimo prieigos istorijos bruožai. Racionalaus pasirinkimo teorijos idėjos. Nestrateginė situacija. Strateginė situacija. Sociologinio aiškinimo metodologija. Racionalaus pasirinkimo prieigos vertinimai: kritika ir kontrkritika.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2009-07-09
 • Savižudybės Lietuvoje

  Savižudybė. Kultūrinės nuostatos ir savižudybės. Privalomosios altruistinės savižudybės. "Fakultatyvinės" (nebūtinos, neprivalomos) altruistinės savižudybės. Grynai altruistinės savižudybės. Savižudybės senosiose tradicijose. Masinės savižudybės. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms. Egoistinės savižudybės. Altruistinės savižudybės. Anominės savižudybės. Maniakinė savižudybė. Melancholinė savižudybė. Įkyrumų nulemta savižudybė. Automatinė, arba impulsyvi, savižudybė. Kai kurie socialiniai faktoriai, susiję su savižudybėmis Lietuvoje. Visuomenės požiūris į savižudybes. Verterio efektas. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimas. Žiniasklaida ir savižudybė. Savižudybių prevencijos prasmė ir uždaviniai.
  Sociologija, konspektas(21 puslapis)
  2005-11-02
 • Socialinė apsauga Lietuvoje (3)

  Socialinės apsaugos pagrindai. Valstybinė šalpos išmokos (pensijos). Slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos. Šalpos našlaičių pensijos. Šalpos kompensacijos. Šalpos išmokos skiriamos. Valstybės parama šeimai. Išmokų rūšys. Nedarbo socialinis draudimas. Nedarbo draudimo lėšos ir jų judėjimas. Nedarbo draudimu draudžiami asmenys. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo tvarka. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos. Nedarbo draudimo išmoka. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Bedarbių rėmimas. Valstybinės užimtumo garantijos. Užimtumo fondas. Užimtumo fondo lėšos. Užimtumo fondo lėšų naudojimas. Viešieji darbai. Lietuvos darbo biržos valdymo organizavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos). Pajamos. Fondo biudžeto išlaidas. Valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys. Teisė gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, kai buvo dirbta pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, apskaičiavimas. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, kai buvo dirbta savarankiškai, apskaičiavimas. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimas. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos. Pašalpos mokėjimas mirus asmeniui, turėjusiam teisę ją gauti. Motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėjimo trukmė. Motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dydis. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas. Profesinės reabilitacijos pašalpos dydis. Įstatymo paskirtis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Nuostatos dėl pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei personalinių pensijų mokėjimo. Teisė gauti Lietuvos Respublikos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų dydis ir šių pensijų mokėjimas jų gavėjams mirus.
  Sociologija, konspektas(23 puslapiai)
  2009-08-26
 • Socialinė metodika ir metodologija

  Apklausa. Klausimai. Atviri ir uždari klausimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai. Anketa. Interviu. Tiriamojo interviu bruožai. Interviu panaudojimo problemos. Anketos klausimų skalės. Imties tūrio parinkimas. Imties tūrio parinkimo būdai.
  Sociologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-12-03
 • Socialinės deviacijos

  Socialinės deviacijos, visuomeninės ir socialinės normos. Moterų homoksesualizmas. Vyrų homoksesualizmas. Heteroseksualinės deviacijos. Nudizmas. Svingerizmas. Pornografija. Prostitucija. Visuomenės problema: savižudybė. Socialiniai veiksniai ir savižudybė. Savižudybės procesas. Artimųjų reakcijos. Narkotikai: priežastys, pasekmės, vartotojai. Narkomanų subkultūra. Kodėl jauni žmonės pradeda vartoti narkotikus? Kaip tampama narkomanu? Tonizuojančios priemonės. Sociologines deviacijos teorijos.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-26
 • Socialinės grupės ir organizacijos

  Socialinė (visuomeninė) grupė. Pirminės ir antrinės grupės. Grupių struktūra. Formalios organizacijos ir biurokratija. Socialinė stratifikacija. Modernių visuomenių stratifikacijos teorijos. Vakarų visuomenės klasinė struktūra. Socialinis mobilumas.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-29
 • Socialiniai pokyčiai (2)

  Demografiniai procesai. Sociologiniai tyrimai. Sociologinių tyrimų rūšys.Sociologinių tyrimų etapai. Sociologinių tyrimų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Klausimai. Anketa. Reikalavimai ir rekomendacijos. Tyrimo dalyvių atranka. Tyrimų etika. Sociologiniai tyrimai. Sociologinių tyrimų etapai. Sociologinių tyrimų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Klausimai. Klausimų tipai. Anketa. Reikalavimai ir rekomendacijos. Anketų klausimų skalės. Tyrimo dalyvių atranka. Tyrimų etika.
  Sociologija, konspektas(17 puslapių)
  2010-02-04
 • Socialiniai tyrimai

  Socialinių tyrimų rūšys: teoriniai, taikomieji tyrimai, vienkartiniai, ilgalaikiai ir lyginamieji. Socialinio tyrimo programa: jos dalys, tikslų ir uždavinių formulavimas, objekto ir dalyko nustatymas. hipotezės, jų rūšys. Pagrindinių sąvokų interpretavimas ir operacionalizacija. Tikimybinės atrankos ir jų sudarymo procedūros. Netikimybinės atrankos ir jų sudarymo procedūros. Generalinė aibė ir imties sudarymas. Reprezentatyvumas ir reprezentatyvumo paklaida. Kintamieji ir jų rūšys. Matavimo skalės ir jų konstravimo būdai. Apklausa telefonu. Apklausa paštu. Interviu tipai. Klausimų tipai ir reikalavimai klausimyno parengimui. Stebėjimo tipai ir ypatumai. Stebėjimo patikimumas. Stebėjimo duomenų patikimumas, tikroviškumas, pastovumas efektyvesnis, jeigu laikomasi taisyklių. Socialinis eksperimentas ir jo tipai. Dokumentiniai šaltiniai ir jų analizės metodai. Duomenų grupavimas ir tipologizavimas. Duomenų padėties charakteristikos: vidurkis, moda, mediana. Duomenų sklaidos charakteristikos: dispersija, standartinis nuokrypis. Statistiniai ryšiai: koreliacijos ir jų koeficientai. Reikšmingumo testas. Trečioji melo rūšis sociologiniuose tyrimuose. Sociologinio tyrimo ataskaitos pateikimo principai. Duomenų pateikimas ataskaitoje: tekstas, lentelės, diagramos. Sociologinio tyrimo etika.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-11-25
 • Socialinio darbo sociologija

  Socialinio darbo sociologija: perspektyvos ir tikslai. Kas yra socialinis darbas? Empirinis suartėjimas su daiktais. Socialinio darbo kompetencijos apibendrinimas gyvenimo būdui. Socialinio darbo teorijos ir aprašymas. Sociologijos reikšmės aiškinimo būdai.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-03-31
 • Socialinių tyrimų metodologija

  Socialinių tyrimų metodai. Tyrimo požiūrio pasirinkimas. Tyrimo strategija. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinių tyrimų duomenys. Tyrimo projektai. Patikimumas (reliability). Tikrumas, pagrįstumas, validumas (validity). Reprezentatyvumas (generalizability). Imtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizės procesas.
  Sociologija, konspektas(17 puslapių)
  2006-01-27
 • Socializacija

  Socializacijos samprata. Socializacijos procesas. Socializacijos agentai. Resocializacija. Socializacijos teorijos.
  Sociologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Socializacija (2)

  Socializacijos samprata. Vaikystės reikšmė. Jaunystė. Branda. Senatvė. Socializacijos tipai ir agentai.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-06-24
Puslapyje rodyti po