Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaikų ir jaunimo savižudybių Lietuvoje socialinės priežastys bei prevencija

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Savižudžių dvasinė būsena. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Savižudybės būdai. Nusižudžiusių vaikų statistika Lietuvoje 2002 – 2005m. Savižudybės prevencija Lietuvoje. Tyrimo rezultatų analizė. Metodologija. Apklausos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Išnašos.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-02-28
 • Vaikų ir jaunimo savižudybių socialinės priežastys (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti vaikų ir jaunimo savižudybių socialines priežastis. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Pagrindinės vaikų savižudybių priežastys. Vaikų savižudybės požymiai. Pagalba bandančiam nusižudyti. Savižudybių prevencijos galimybės Lietuvoje. Teorinės dalies išvados. Tyrimų rezultatų analizė. Metodologija. Tyrimo rezultatai. Tyrimo išvados. Priedai (Išvados).
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2009-11-19
 • Vaikų padėtis XIX amžiaus Prancūzijoje

  Dirbantys vaikai. Vaikų darbas ir šeimyninio gyvenimo ciklas. Darbo sąlygos. Rizikinga našlaičių padėtis. "Pamesti" vaikai. Paliktų vaikų vardai. Paliktų vaikų ateitis.
  Sociologija, rašinys(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Vaikų socializacija

  Įvadas. Socializacijos vaidmuo vaiko ir visuomenės gyvenime. Veiksniai, kurie įtakoja vaiko socializacijos procesą. Šeimos įtaka vaiko socializacijos procesui. Švietimo įstaigų įtaka vaiko socializacijos procesui. Bendraamžių įtaka. Žiniasklaida. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Valdžia

  Valdžios formos. Valstybės sandara. Valdymo formos. Valdžios funkcijos. Politinė sistema.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Valkatavimo socialinės priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Valkatavimas XIX amžiaus Lietuvoje. Vaikų valkatavimas Lietuvoje. Valkatavimo pasekmės.
  Sociologija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-12-13
 • Valstybės genezės ir raidos aiškinimai politikos sociologijoje

  Įžanga. Sąvoka: moderni tautinė valstybė. Valstybės genezė. Istorinė valstybės raida. Feodalinė valstybė. Absoliutinė monarchija. Buržuazinė demokratija: moderniosios tautinės valstybės pradžia. Gerovės valstybė. Kritiniai požiūriai į moderniąją valstybę. E.Durkeheimo sociologinis požiūris. Marksistinis požiūris. M.Weberio biurokratinis aiškinimas. Plėtros studijos. Moderniosios valstybės pabaiga? 15 Komunistinis eksperimentas. Eurointegracinis eksperimentas. Globalistinis valstybės pabaigos aiškinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(19 puslapių)
  2007-12-16
 • Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimas - svarbus žingsnis formuojant efektyvią šeimos politiką

  Valstybinės šeimos politikos koncepcijos analizė.
  Sociologija, esė(3 puslapiai)
  2008-12-23
 • Vartojimas

  Refleksija. Vartojimas. Vartotojų visuomenė. Megapoliai. Vartojimo prekės.
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-04-12
 • Vartotojiškumas globalioje visuomenėje

  Remiantis keliais klasikiniais autoriais aptarti du postmoderniosios visuomenės bruožai: globalizacija ir vartotojiškumas. Įvadas. Globalizacijos apraiškos. Komunikacijos raidos amžius. Globalioji žiniasklaida.Globalioji ekonomika. Globalizacijos padariniai. Vartotojiškos visuomenės apraiškos. Vartotojiškumo charakteristika. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2008-05-15
 • Vedybinis gyvenimas

  Įvadas. Pasirengimas tuoktis. Tarpasmeninis patrauklumas. Pirmieji bendro gyvenimo metai. Tėvystė. Darbo įtaka jaunųjų vedybiniame gyvenime. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-17
 • Veiksniai turintis įtakos tarpusavio santykiams studentams gyvenantiems bendrabutyje

  Įvadas. Temos pasirinkimo motyvai. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto hipotezės. Tyrimo metodika. Projekto eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo uždavinys. Hipotezė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2007-12-18
 • Veiksniai, įtakojantys pasitenkinimą darbu

  Įžanga. Darbo uždaviniai ir hipotezės. Tyrimo problema. Tyrimo tikslai. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Teorinė dalis. Atranka. Metodologinės pastabos. Analizė. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Ketvirta hipotezė. Penkta hipotezė. Šešta hipotezė. Išvados. Pagrindinės sąvokos ir operacionalizacija. Priedai (6).
  Sociologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-05-04
 • Verslo moterys

  Moterys versle. Priežastys, skatinančios moteris pradėti verslą. Priežastys, lemiančios mažesnį moterų aktyvumą versle. Moteris ir verslas Lietuvoje - tyrimo rezultatai. Ar moteris vadovė - realybė?
  Sociologija, analizė(11 puslapių)
  2007-03-16
 • Vertybės

  Kas yra vertybės? Vertybių pasaulis. Realiosios ir idealiosios dorovinės vertybės. Vertybių klasės ir jų hierarchija. Istorinė vertybių dimensija. Besąlyginės ir sąlyginės vertybės. Išvados. Vertybių sąrašas Lietuvos visuomenei ir man.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-25
 • Vertybiškai neutralus socialinis mokslas

  H. Miller Socialinių mokslų filosofija. Įžanga. Faktai ir vertybės. Vertybinis neutralumas ir vertybinis angažuotumas. Opesni klausimai. Vertybės socialiniuose moksluose. Vertybinis ir teorinis angažavimasis. Reliatyvizmas etikoje. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-08
 • Vertybių funkcionavimas socialiniame gyvenime ir švietime

  Įvadas. Kultūros vertybių rūšys. Vertybinės orientacijos. Švietimo vertybės ir lobiai. Normos. Svarbiausios lietuvių vertybės. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-17
 • Vidurkiai ir išsibarstymo charakteristikos

  Vidurkio esmė. Jų naudojimas statistikoje. Vidurkių rūšys ir jų skaičiavimo būdai. Aritmetinis vidurkis ir jo savybės. Harmoninis vidurkis. Antiharmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Geometrinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvartiliai ir deciliai. Vidurkių pranašumai ir trūkumai, jų tenkinami kriterijai. Išsibarstymo (sklaidos) charakteristikos. Dispersija. Alternatyviojo požymio dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos (kitimo) koeficiento ir duomenų aibės pločio apskaičiavimas. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Skirtumas. Percentiliai.
  Sociologija, konspektas(13 puslapių)
  2009-10-23
 • Vieno mėnesio studentų išlaidų ir pajamų biudžeto tyrimas: KTU socialinio mokslo fakulteto studentai

  Darbo aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas – šimtas KTU socialinio mokslo fakulteto bakalauro dieninių studijų studentai. Tyrimo dalykas. Tyrimo hipotezė. Darbo tyrimo tikslai: Rinkti informaciją apie studentų pajamas ir išlaidas, Naudoti surinktos informacijos apdorojime ir analizėje įvairius būdus ir išsiaiškinti pačius tinkamiausius, Išsiaiškinti ar studentų išlaidos viršija pajamas ir ar studentams pakanka jų pajamų. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Anketos apibūdinimas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Metodinė dalis. Pirmas klausimas - Jūsų amžius. Antrasis anketos klausimas buvo: Jūsų lytis. Trečiajame klausime respondentai prašomi pateikti savo kursą. Ketvirtas klausimas apie respondentų šeimyninę padėtį. Penktu anketos klausimu analizuosime studentų gyvenamąją vietą. Šeštas klausimas respondentų pajamos per mėnesį. Septintu klausimu bandėme išsiaiškinti, iš kokių šaltinių ir kiek pajamų gauna studentai. Aštuntuoju klausimu norėjome sužinoti ar respondentai ėmė banko paskolą. Devintajame klausime bandėme išsiaiškinti, kam buvo paimtos paskolos. Dešimto klausimas: Išlaidų šaltiniai ir išlaidos. Vienuoliktame anketos klausime norėjome sužinoti kur respondentai išleistų papildomus 100 Lt. Dvyliktas anketos klausimas: "Kiek, Jūsų manymu, Jums reikėtų pinigų mėnesiui, kad gyventumėte geriau?". Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2010-10-18
 • Viešoji retorika: reklama. Visuomenės požiūris į reklamą

  Reklama. Naujos informacijos technologijos. Reklama ir vaikai. Vaikų požiūris į reklamą. Apklausos rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir paveikslėliais.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-02
Puslapyje rodyti po