Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos tyrimai

Sociologijos tyrimai (185 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Studentų laisvalaikis

  Įžanga. Studentiškas gyvenimas. Bendravimas. Sportas. Kelionės. Tyrimas.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2007-01-30
 • Studentų maitinimosi įpročiai

  Anketa. 15 klausimų. Santrauka. Tikslas. Hipotezė. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo. Tyrimo imtis. Įvadas. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2008-01-30
 • Studentų mitybos įpročiai

  Įvadas. Anketa. Tyrimo duomenų analizė. Duomenų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-02-07
 • Studentų nuomonių apie narkotikus tyrimas

  Sociologijos tariamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti X universiteto X studentų nuomonę apie narkotikus. Sociologiniai tyrimai. Metodologijos supratimas. Tyrimo metodai ir procedūros. Narkotiniu medžiagų rūšys. X universiteto studentų tyrimo analizė. Studentų pasiskirstymas pagal išsakytą požiūrį į narkotikus. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2011-01-10
 • Studentų pilietinio aktyvumo raiška Šiaulių universitete

  Politinės sociologijos tyrimas. Įvadas. Tikslas. Išsiaiškinti Šiaulių universiteto studentų pilietinio aktyvumo lygį. Tyrimo teorinės prielaidos. Pilietinis dalyvavimas ir jo teisinis reglamentavimas. Jaunimo dalyvavimo ypatumai ir reglamentavimas. Šiaulių universiteto studentų visuomeninis dalyvavimas ir jo raiška. Dalyvaujančių studentų pilietinis aktyvumas ir pasiskirstymas pagal organizacijų tipu. Studentų visuomeninio aktyvumo/pasyvumo motyvai. Asmeninės dalyvavimo paskatos. Bendruomeninės dalyvavimo paskatos. Dalyvavimas pilietinėse akcijose ir rinkimuose. Studentų ir valdžios santykiai. Aktyvaus piliečio charakteristikos. Aktyvaus Lietuvos Respublikos piliečio tapsmo sąlygos. Studentų pilietinis aktyvumas. Aktyvus dalyvavimas kaip studentas – pilietis. Studentas aktyvus kaip Lietuvos Respublikos (LR) pilietis ar pilietis – studentas. Domėjimasis vykstančiais įvykiais. Įtakos turėjimas savo valstybėje. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2010-01-18
 • Studentų požiūris į santuoką

  Anketa (8 klausimai). Atsakymų rezultatai. Lentelėje pateikti respondentų atsakymai į anketos klausimus. Lyčių proporcijos. Apklaustųjų amžius. Apklaustieji nesusituokę. Tinkamiausias amžius santuokai. Kaip vertinat poligamiją. Požiūris į homoseksualų santuoką. Požiūris į sugyventinius. Ar norėtumėt tradicinių vestuvių. Respondentų išsilavinimas. Požiūris į poligamiją priklausomai nuo jų išsilavinimo. Vyrų ir moterų požiūris į sugyventinius. Požiūris į homoseksualų santuoką pagal išsilavinimą. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2007-09-24
 • Studentų požiūris į šiuolaikinį mokytoją kaip specialistą

  Sociologinis tyrimas. Įžanga. Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti būsimų pedagogų požiūrį į šiuolaikinį mokytoją, kaip specialistą. Mokytojo socialinė atsakomybė. Pageidaujamos mokytojo savybės. Tyrimas. Rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-04-21
 • Studijuoti įgalinanti edukacinė aplinka: realizavimas ir reikšmė studento studijoms

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti KTU PI studentus įgalinančią aplinką. Aukštosios mokyklos edukacinė aplinka. Studijuoti įgalinanti aplinka (samprata). Paramos teikimas. Įgalinančios aplinkos esmė ir bruožai. Studijuoti reikalingų sąlygų pagrindimas. Pradinių sąlygų užtikrinimas. Studento kompetencija. Sėkminga studento adaptacija. Organizacinių-materialiųjų sąlygų struktūra. Studijuoti įgalinanti edukacinė aplinka: realizavimas ir reikšmė studento studijoms. Įgalinančios aplinkos tyrimas. Tyrimo kriterijai Kompetencinių sąlygų kriterijai. Psichologinių sąlygų kriterijai (adaptacija). Materialiųjų sąlygų kriterijai. tyrimo imties apibūdinimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai(1).
  Sociologija, tyrimas(41 puslapis)
  2007-10-09
 • Studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose – mada ar būtinybė?

  Tyrimo tikslas: Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti studijuojančių Lietuvos žmonių požiūrį į studijas. Ar tai būtinybė, ar mada atsižvelgiant į visas kitas studijavimo priežastis.
  Sociologija, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-02-03
 • Suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir įpročių tyrimas

  Tyrimo tikslas, uždaviniai ir metodai. Duomenys apie respondentus. Tyrimo rezultatų vertinimas. Sveikatos būklės vertinimas. Rūkymo paplitimas. Alkoholio vartojimas. Narkotinių medžiagų vartojimas. Fizinis aktyvumas. Depresijos paplitimas. Migdomųjų, raminamųjų vaistų vartojimo paplitimas. Sveikatos informacijos šaltiniai. Gyvensenos keitimas. Dalyvavimas sveikatos ugdymo renginiuose. Išvados. Summary.
  Sociologija, tyrimas(42 puslapiai)
  2005-09-23
 • Suicides in the modern world

  Tyrimas anglų kalba. Savižudybės. The Object of the report. The Aim. The Problem of the report. Research methods used. Introduction. Suicides in the modern world. Findings/ results. Keywords. Questionnaire.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-06-12
 • Sveikatos apsaugos sistema

  Įvadas. Programos tikslai. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Informuotumas sveikatos apsaugos sistema. Respondentų atsakymai. Santykis tarp valstybinių ir privačių gydymo įstaigų pasirinkimo. Veiksniai, turintys įtakos gydymo įstaigų pasirinkimui. Domėjimasis naujienomis sveikatos apsaugos srityje. Įrangos būklės vertinimas privačiose gydymo įstaigose. Įrangos būklės vertinimas valstybinėse gydymo įstaigose. Informuotumas Sveikatos apsaugos ministerijos programa "Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas". Informuotumo Sveikatos apsaugos ministerijos programa priklausomybė nuo respondentų socialinės padėties. Išryškėjusios problemos ir jų galimi sprendimai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-02-20
 • Sveikatos priežiūros ypatumai

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kaip žmonės rūpinasi savo sveikata. Teoriniai tyrimo pagrindai. Kūno sociologija. Sportas – sveikata. Žalingi įpročiai ir kodėl jie kenkia sveikatai. Sveika gyvensena. Tyrimo rezultatų analizė. Apklausa. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2009-09-22
 • Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos mokinių vertybių tyrimas

  Įvadas. Tikslas - vadovaujantis M. Rokeach terminalinių ir instrumentinių vertybių testu, nustatyti kokios vertybės yra labiausiai toleruojamos Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos mokinių (paauglių) ir kokios mažiau. Tyrimo medžiaga ir eiga. Suaugusio žmogaus ir paauglio vertybinės orientacijos. Imlioji (receptive) vertybinė orientacija. Išnaudotojiška (exploitative) vertybinė orientacija. Kaupimo (hoarding) vertybinė orientacija. Rinkos (market) vertybinė orientacija. Produktyvioji vertybinė orientacija. Kaip koreguojamas ir palaikomas savasis įvaizdis, jo pateikimas kitiems. Paauglio vertybinės orientacijos. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2008-05-21
 • Šeima (8)

  Įvadas. Šeima. Šeimos gyvenimas ir Biblija. Humanistų požiūris. Ikisantuokinio bendro gyvenimo motyvacijos tyrimo programa. Metodologinė programos dalis. Procedūrinė dalis. Anketa. Stochastinis tyrimo apibendrinimas.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2008-05-07
 • Šiuolaikinės visuomenės požiūris į santuoką

  Įvadas. Tyrimo techninė ataskaita. Anketa. Tyrimo rezultatų analizė. Respondentų socialinės ir demografinės charakteristikos. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2007-02-08
 • Šiuolaikinio jaunimo piniginės išlaidos

  Tyrimo programa. Pinigų istorinė raida. Pinigai Lietuvoje. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Popieriniai pinigai. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai ir hipotezės. Rezultatų nagrinėjimas. Hipotezių analizė.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-09-05
 • Taikomųjų tyrimų metodologija: "Santuokinis ir nesantuokinis gyvenimas"

  Įvadas. Tyrimo problema. Hipotezė. Kintamieji. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Metodai. Tyrimo organizavimo etapai. Klausimynas. Klausimyno atsakymų suvestinė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2006-11-28
 • Tautinių simbolių internalizacija jaunimo tarpe

  Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo problemos, objekto ir dalyko nustatymas. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tiriamojo objekto prašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų atranka. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2007-10-16
 • Televizija ir reklama

  Individualus tiriamasis darbas apie reklamas per televizija. Tyrimo tikslas – gauti patikimus duomenis apie tiriamą reiškinį ar procesą, šiuo atveju surinkti ir užfiksuoti duomenis apie rodomų reklamų skaičių per komercines televizijas bei per nacionalinę skirtingu paros metu – dieną ir vakare – ir palyginti juos. Metodas. Metodai. Stebėjimas. Stebėjimas nedalyvaujant. Pagrindinės sociologinio stebėjimo funkcijos. Reikalavimai stebėjimo metodui. Stebėjimo procedūros etapai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Empirinis sociologinio tyrimo procesas ir tyrimo analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-09-25
Puslapyje rodyti po