Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos tyrimai

Sociologijos tyrimai (185 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Televizijos daroma įtaka vaikų ugdymui

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti televizijos daromą įtaką vaikų ugdymui. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo struktūra. Teoriniai televizijos sampratos aspektai. Televizijos sąvoka. Televizijos poveikis vaikų sveikatai. TV programų nauda vaikams. Pagrindinės poveikio formos – teoriniai modeliai. Televizijos daroma žala vaikams. Televizijos daromos įtakos vaikų ugdymui tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-03-03
 • Telšių miesto gyventojų požiūris į organų donorystę

  Įvadas. Tikslas - sužinoti ar Telšių miesto žmonės žino kas yra donorystė, ar jiems užtenka informacijos apie donorystę. Sąvokų paaiškinimas. "Donoro kortelės" išsiėmimas. Transplantacijos istorija. Tyrimo analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2009-01-16
 • Telšių rajono moksleivių gyvenančių daugiau kaip tris kilometrus nuo mokyklų vežiojimo analizė

  Įvadas. Telšių rajono administracijos švietimo skyrius. Operatyvinis Telšių švietimo skyriaus valdymas. Bendrojo lavinimo mokyklos Telšių rajone. Moksleivių gyvenančių daugiau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos vežiojimas. Mokyklinių ir "geltonųjų" autobusiukų išlaikymas. "Geltonųjų" autobusiukų išlaidų struktūra. Mokyklinių autobusiukų išlaidų struktūra. "Geltonųjų" ir mokyklinių autobusiukų išlaikymo vidutinių išlaidų palyginimas. Naujojo "geltonojo" autobusiuko optimalaus maršruto sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-09-15
 • Tėvystės atostogos Lietuvoje

  Įvadas. Problema. Galimybe išeiti tėvystės atostogų Lietuvoje pasinaudojo vos 1 % vyrų. Tyrimo tikslas. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti vyrų požiūrį į galimybę išeiti tėvystės atostogų. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų operacionalizacija. Teorinė darbo dalis. Metodinė darbo dalis. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(23 puslapiai)
  2010-03-16
 • Tiriamasis darbas: balsavimas internetu

  Įvadas. Tyrimo metodinis pagrindas. Tyrimų rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-09-26
 • Tiriamasis darbas: Paslaugų sferos darbuotojų požiūris į neblaivius klientus

  Įvadas. Neblaivių klientų lankymasis paslaugų sferos įstaigose. Kodėl neblaivūs klientai lankosi paslaugų sferos įstaigose? Kaip atpažinti neblaivų klientą? Kokios gali būti neblaivaus kliento apsilankymo įstaigoje pasekmės? Paslaugų sferos darbuotojų požiūrio į neblaivius klientus, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tyrimas: abiturientų socializacija

  Įvadas. Bendraklasių socializacija. Visuomenės, draugų, šeimos įtaka. Visuomenė. Bendraamžiai. Šeimos vaidmuo. Bendraklasių socializacijos tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo imtis. Aukštosios institucijos. Gyvenamoji vieta. Norima specialybė ir darbas. Aukštųjų institucijų pasirinkimo priežastys. Mokymosi būdai aukštojoje institucijoje ir mokykloje. Pirmoji sesija. Pinigai ir mokslas. Santykiai su bendrakursiais. Nauji draugai. Santykiai su dėstytojais. Namai. Darbas. Susitikimai su buvusiais klasės draugais. Buvusi mokykla. Apibendrinimas. Literatūra. Priedas.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-02-17
 • Tyrimas: jaunimo emigracija

  Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti, ką jaunimas ir dėstytojai galvoja apie emigraciją. Hipotezės. Teorinė dalis. Tyrimo techninė ataskaita. Tyrimo rezultatų analizė. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos. Priedai: anketos (4 psl.).
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-06-10
 • Tyrimas: visuomenės požiūris į vaikų globos namus

  Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa, 2 psl.). Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2009-04-21
 • Tyrimo anketa

  Verslininkų tyrimo "Verslo sąlygos, pasitikėjimas" anketa.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2005-12-07
 • Tyrimo metodai: Televizijos reikšmė vaikų laisvalaikiui

  Televizijos reikšmė vaikų laisvalaikiui. Problema ir jos aktualumas. Tyrimo tikslai, uždaviniai. Empirinė dalis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-02-07
 • Tyrimo rezultatų pristatymas: "Aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste (darbdavių ir absolventų apklausos duomenimis)"

  2004 metų tyrimo tikslas. Tyrimo metu buvo įgyvendinti šie uždaviniai. Absolventų sociologinės apklausos rezultatai. Pasirengimo profesinei veiklai vertinimas. Absolventų stokojamos dalykinės kompetencijos vertinimas. Absolventų ir darbdavių nuomonės apie tai, ko absolventams labiausiai stinga profesinio pasirengimo požiūriu. Bendrųjų kultūros dalykų trūkumo vertinimas, absolventų ir darbdavių akimis. Atsakymų į klausimą "Ar įsidarbinote?" pasiskirstymas. Atsakymų į klausimą "Ar Jūs dirbate pagal įgytą profesinę kvalifikaciją?" pasiskirstymas. Atsakymų į klausimą "Jei įsidarbinote, tai kada?" pasiskirstymas. Absolventų neįsidarbinimo priežastys. Atskirų darbo rinkos rodiklių pasiskirstymas pagal studijų programas (programų grupes). Darbdavių sociologinės apklausos rezultatai. Teorinės profesinės žinios, kurių stigo 1996-2003 m. įdarbintiems absolventams. Bendrojo universitetinio išsilavinimo dalykų stygius 1996-2002 m. įdarbintiems absolventams. Respondentų (darbdavių) atsakymų į klausimą "Ar norėtumėte gauti išsamesnę informaciją apie specialistų rengimą aukštosiose mokyklose?" pasiskirstymas. Respondentų (darbdavių) atsakymų į klausimą "Ar Jūs kaip darbdavys (darbdavio atstovas), norėtumėte dalyvauti rengiant ir vertinant studijų programas?" pasiskirstymas. Darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu, kurių kvalifikaciją reikėtų tobulinti, dalis apklaustose įmonėse.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-05-17
 • Tyrimų metodologija: narkomanijos prevencija

  Įvadas. Anketa. Narkotikų vartojimo prevencija. Kokių priemonių imamasi šiai problemai spręsti. Problema ir situacijos analizė. Narkomanijos prevencija jaunimo akimis. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-17
 • Tyrimų metodologija: nepakankamo užimtumo įtaka narkomanijos plitimui studentų tarpe

  Nepakankamas užimtumas įtakoja narkomanijos plitimą studentų tarpe. Įvadas. Tyrimo rezultatai pateikiami diagramų pavidalu. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(11 puslapių)
  2007-02-06
 • Utenos kraštotyros muziejaus sociokultūrinis statusas visuomenėje

  Įvadas. Muziejaus teisinė bazė. Ryšiai su bendruomene. Anketa. Tyrimo lauko techninė ataskaita. Respondentų socialinė charakteristika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2008-05-21
 • Vaikų globos namai

  Įvadas. Praktikos ataskaita. Tyrimo metodai. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Rezultatų analizė. Išvados. Anketa. Studento vertinimo komentaras.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Vaikų ir jaunimo savižudybių socialinės priežastys (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti vaikų ir jaunimo savižudybių socialines priežastis. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Pagrindinės vaikų savižudybių priežastys. Vaikų savižudybės požymiai. Pagalba bandančiam nusižudyti. Savižudybių prevencijos galimybės Lietuvoje. Teorinės dalies išvados. Tyrimų rezultatų analizė. Metodologija. Tyrimo rezultatai. Tyrimo išvados. Priedai (Išvados).
  Sociologija, tyrimas(19 puslapių)
  2009-11-19
 • Veiksniai turintis įtakos tarpusavio santykiams studentams gyvenantiems bendrabutyje

  Įvadas. Temos pasirinkimo motyvai. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto hipotezės. Tyrimo metodika. Projekto eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo uždavinys. Hipotezė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2007-12-18
 • Vieno mėnesio studentų išlaidų ir pajamų biudžeto tyrimas: KTU socialinio mokslo fakulteto studentai

  Darbo aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo objektas – šimtas KTU socialinio mokslo fakulteto bakalauro dieninių studijų studentai. Tyrimo dalykas. Tyrimo hipotezė. Darbo tyrimo tikslai: Rinkti informaciją apie studentų pajamas ir išlaidas, Naudoti surinktos informacijos apdorojime ir analizėje įvairius būdus ir išsiaiškinti pačius tinkamiausius, Išsiaiškinti ar studentų išlaidos viršija pajamas ir ar studentams pakanka jų pajamų. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Anketos apibūdinimas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Metodinė dalis. Pirmas klausimas - Jūsų amžius. Antrasis anketos klausimas buvo: Jūsų lytis. Trečiajame klausime respondentai prašomi pateikti savo kursą. Ketvirtas klausimas apie respondentų šeimyninę padėtį. Penktu anketos klausimu analizuosime studentų gyvenamąją vietą. Šeštas klausimas respondentų pajamos per mėnesį. Septintu klausimu bandėme išsiaiškinti, iš kokių šaltinių ir kiek pajamų gauna studentai. Aštuntuoju klausimu norėjome sužinoti ar respondentai ėmė banko paskolą. Devintajame klausime bandėme išsiaiškinti, kam buvo paimtos paskolos. Dešimto klausimas: Išlaidų šaltiniai ir išlaidos. Vienuoliktame anketos klausime norėjome sužinoti kur respondentai išleistų papildomus 100 Lt. Dvyliktas anketos klausimas: "Kiek, Jūsų manymu, Jums reikėtų pinigų mėnesiui, kad gyventumėte geriau?". Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2010-10-18
 • Vyro ir moters vaidmenų pasiskirstymas ir suvokimas šeimoje

  Įvadas. Tyrimo tema, tipas. Trumpa literatūros, trumpas teorijos apžvalga. Tyrimo tikslas, uždaviniai, hipotezės. Metodika. Tyrimo dalyviai, generalinės aibė, tyrimo imtis. Įvertinimo būdai. Tyrimo eiga. Duomenų tvarkymas (duomenų analizės metodas). Duomenų analizės rezultatai. Rezultatų aptarimas. Etiniai su tyrimu susiję aspektai. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-10-05
Puslapyje rodyti po