Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija

Sociologija (1111 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Draudimas rūkyti viešose vietose

  Santrauka. Įvadas. Pagrindinis tikslas yra išsiaiškinti, ką mano patys kavinių, restoranų ir naktinių klubų lankytojai, apie rūkymo uždraudimą, viešosiose maitinimo įstaigose. Tyrimo problema. Tyrimo hipotezės. Tyrimo tikslai. Metodologija. Rezultatai. Ribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Rekomendacijos tiriamai problemai spręsti. Kliūtys, kylančios įgyvendinant.
  Sociologija, tyrimas(21 puslapis)
  2008-05-12
 • Duomenų analizė SPSS programa

  Kiekybinių socialinių tyrimų metodų individualus darbas. Duomenų analizė. Aprašomoji statistika. Dažniai. Pasikliautinieji intervalai. Pasirinkto kintamojo dažnių histograma. Pasirinkto kintamojo skaitinės imties charakteristikos. Pasirinkto kintamojo stačiakampės diagramos. Pasirinktų kintamųjų populiacijos vidurkio pasikliautinieji intervalai. Hipotezių tikrinimas. Vidurkių palyginimas. Hipotezių tikrinimas. Vidurkių palyginimas. Požymių priklausomumo lentelės. Dispersinės analizės. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Dvifaktorinė dispersinė analizė. Koreliacinė analizė. Tiesinė regresinė analizė. Duomenų sklaidos diagrama. Tiesinio ryšio stiprumas. Pearson‘o koreliacijos ir apibrėžtumo koeficiento skaičiavimas. Lygties taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Regresijos lygtis. Hipotezės patikrinimas apie regresijos lygties koeficientų reikšmingumą. Regresinės analizės prielaidos. Suderinamumo hipotezė.
  Sociologija, namų darbas(22 puslapiai)
  2011-10-18
 • Dviratis ir aš – dviračių takų vystymo galimybės Klaipėdoje

  Tyrimo planas. Tema. Problemos pristatymas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • E. Durheimo knygų analizė

  Emilio Durheimo knygų "Sociologinio metodo taisyklės", "Savižudybė" ir "Elementariosios religinio gyvenimo formos" analizė. Įvadas. Trumpa autoriaus biografija. "Sociologinio metodo taisyklės". "Savižudybė: sociologinis tyrimas". "Elementariosios religinio gyvenimo formos" Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-05
 • E. Durkheimas "Savižudybė"

  Emilis Durkheimas (E. Durkheim) "Savižudybė". Įvadas. Sociologinis Durkheimo požiūris į savižudybę. Savižudybių teorijos pagal žymius prancūzų psichiatrus: Esquirolį, Bourdiną, Falret‘ą ir Moreau de Tours. Biologinių ir socialinių veiksnių įtaka savižudybei pagal Emilį Durkheimą (E. Durkheim). Proto sutrikimo nulemtos savižudybės. Maniakinė savižudybė. Savižudybė, nulemta melancholijos. Savižudybė, nulemta įkyriai persekiojančios idėjos. Impulsyvioji arba nevalinga savižudybė. Alkoholizmas. Socialinių veiksnių nulemtos savižudybės. Rasės įtaka. Savižudybių tipai anot E. Durkheimo. Egoistinė savižudybė. Altruistinė savižudybė. Anominė savižudybė. Interpretacinė dalis. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-11
 • E. Durkheimas "Savižudybė" (2)

  E. Durkheimo knygos "Savižudybė" analizė. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti E. Durkheimo knygą "Savižudybė". Emilis Durkheimas. Biografija. Darbų apžvalga. Savižudybės samprata. Savižudybę skatinantys veiksniai. Savižudybių tipai. egoistinė savižudybė. Altruistinė savižudybė. Anominė savižudybė. Fatalistinė savižudybė. Praktinė dalis. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2010-09-15
 • E. Durkheimo socialinė teorija

  "Apie darbo pasidalijimą visuomenėje". Valstybė ir politika. Religija. Sociologijos metodas: jo taikymas "Savižudybėje".
  Sociologija, rašinys(4 puslapiai)
  2007-05-04
 • Efektyvi reklama televizijoje

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti efektyvios reklamos ypatumus televizijoje. Reklamos samprata ir skleidimo priemonės. Reklamos samprata. Reklamos skleidimo priemonės. Reklama televizijoje. Televizijos reklamos privalumai ir trūkumai. Labiausiai įvertintos reklamos. Tyrimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2009-10-07
 • Ekonominė sociologija

  Kas yra ekonominė sociologija? Kas yra ekonominės sociologijos nagrinėjimo objektas? Kaip turi santykiauti ekonomikos mokslas ir ekonominė sociologija? Kaip reiškiasi Europos Sąjungos (ES) ekonominė funkcija? Kas yra sociologinis žmogus ir "ekonominis žmogus"? Ekonominės sociologijos klasikinis etapas. Išvardinkite žymiausius šio etapo atstovus. Apibūdinkite socialinį mobilumą. Kaip susikūrė socialinės stratifikacijos ir socialinio mobilumo teorija? Kas pavojingiau ekonominės kultūros raidai: tradicijų jėga ar inovacijų absoliutizacija? Ekonominė kultūra kaip veikiančio subjekto ekonominio elgesio reguliatorius. Kokiu būdu galima išanalizuoti ekonominės kultūros funkcionavimo ypatumus sisteminiu požiūriu? Kas kelia didelį pavojų vystyti ekonominę kultūrą: tradicijos įtvirtinimas ar inovacijos įteisinimas? Kokiu būdu ekonominę kultūrą galima apibrėžti socialinės analizės kontekste? Kokios pagrindinės ekonominės kultūros, kaip mechanizmo, reguliuojančio ekonominę veiklą, ypatybės? Kokių funkcijų pagalba ekonominė kultūra kaip socialinis mechanizmas reguliuoja subjektų ekonominį elgesį? Kaip pasireiškia transliacinė ekonominės kultūros funkcija? Kaip pasireiškia selekcinė ekonominės kultūros funkcija? Kaip pasireiškia inovacinė ekonominės kultūros funkcija? Kokie ekonominės kultūros funkcionavimo ypatumai kaip socialinio mechanizmo? Kokiu būdu galima išanalizuoti ekonominės kultūros funkcionavimo ypatumus sisteminiu požiūrių? Kuo pasižymi sociologinis požiūris į ekonominį suvokimą ir ekonominį mąstymą. Socialinio požiūrio metodologinė reikšmė. Kokia ekonominio intereso samprata? Ekonominio intereso charakteristika. Kur slypi ryšys tarp ekonominio intereso ir ideologijos? Kuo pasireiškia ryšio tarp ekonominių interesų ir ekonominių santykių būvio dėsningumas? Kaip suprasti ekonominį sąmoningumą? Socialinis - ekonominis darbo pasikeitimo dėsnis. Koks pagrindinis darbo pasikeitimo dėsnio reikalavimas? Kokios priežastys lemia darbo pasikeitimo poreikį? Kokie yra darbo padalijimo ir pasikeitimo tarpusavio santykių ypatumai? Ekonominiai interesai. Fenomeno sociologinio modeliavimo principai. Socialinis ekonominis darbo pasidalinimo dėsnis, jo esmė, aspektai ir pasireiškimo formos. Vebleno socialinis mechanizmas. Pagrindinės sociologinės koncepcijos. Bendra klasikinio etapo charakteristika. Markso analizė. Vėberio analizė. Kokie klasikinio etapo bruožai tampant ekonomine sociologija? Kur slypi K. Markso, M. Vėberio, T. Vebleno esmė analizuojant ekonomiką kaip socialini procesą? Koks socialinis mechanizmas reguliuojant ekonominius santykius glūdi K. Markso, M. Vėberio, T. Vebleno koncepcijose? Kaip sukurti ekonominį-socialinį žmogaus modelį? Ką laikyti veiksmo strategija?
  Sociologija, konspektas(38 puslapiai)
  2005-11-25
 • Ekonominė sociologija (2)

  Ekonominė ir socialinė sferos, esmė. Tarpusavio ryšys. Ekonominės sociologijos. uždaviniai: taikomieji, empiriniai. Globalinė – demografinė problema (situacijos globalinių mastu ir Lietuvoje įvertinimas). Globalinė ekologinė problema. Valstybės socialinės organizacijos modeliai (liberalusis, konservatyvusis, socialdemokratinis). Visuotinės gerovės valstybė. Socialiai orientuotos rinkos esminiai principai. Socialinė nelygybė ir socialinis teisingumas. Išsivysčiusių vakarų šalių visuomenės susiskaidymas į socialinius sluoksnius. Socialinių sluoksnių formavimasis Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Vidutinis sluoksnis (klasė) šiuolaikinėje visuomenėje. Žmogaus socialinės raidos koncepcija.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-11
 • Eksperimentas

  PowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Idealiu atveju eksperimentatorius gali. Lauko eksperimento sąlygomis eksperimentatorius gali. Eksperimento privalumai. Eksperimento trūkumai. Naudojimas. Naudojimo sritys. Eksperimento vyksmas. Eksperimento vykdymas. Eksperimento planas. Išvados.
  Sociologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-03-07
 • Elitas

  Įvadas. Kas dabartinėje Lietuvoje yra elitas? Tai kur ta aristokratijos ir ne aristokratijos riba? Taigi, ar aukštuomenė ir elitas yra skirtingos kategorijos? Elitas susijęs su mažuma. Išrinktieji nustato normas. Turtingi nori tapti gerais. Visuomenėje - du elitai. Elito nariai šokiruoja. Ar Lietuvos istorijoje buvo laikas, kai neturėjome elito?
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-24
 • Elitas ir jo reikšmė visuomenės gyvenime

  Įvadas. Elito samprata. Pagrindinės elito teorijos. Elito reikšmė visuomenės gyvenime. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2012-02-03
 • Elitinė ir masinė kultūra. Elitinės ir masinės kultūros santykis šiandieninėje Lietuvoje

  Elitinė ir masinė kultūra. Jų santykis šiandieninėje Lietuvoje. Masinė kultūra. Masių kultūros sąvoka. Masių kultūros reiškinys. Masių kultūra XXI amžiuje. Elitinė kultūra. Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-25
 • Emigracija (3)

  Temos problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Protų nutekėjimas: praeitis, dabartis. Protų nutekėjimas: praeitis. Protų nutekėjimas: dabartis. Protų nutekėjimo žala Europos Sąjungoje (ES). Jaunimo išvykimo į užsienį tikslai ir priežastys. Išvykusiųjų svetur problemos. Europiečių migravimas. Protų nutekėjimas ir Lietuva. Migracija Lietuvoje. Išvykimo šalys. Patriotizmas. Duomenų analizė. Veiksniai, kurie skatina emigraciją. Pagrindinės išorinio Europos Sąjungos (ES) kvalifikuotų specialistų migravimo priežastys. Pagrindinės vidinio Europos Sąjungos (ES) migravimo priežastys. Priemonės "protų nutekėjimui" sustabdyti. Emigracijos mažinimas ir stabdymas. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-03-06
 • Emigracija (4)

  Problemos. Tikslai. Sąvokos. Aktualumas. Emigracija iš Lietuvos. Migracijos rūšys. Jaunimo emigracija. "Protų nutekėjimas". Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-02-20
 • Emigracija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti emigraciją Lietuvoje. Teorinės migracijos priežastingumas. Emigracijos priežastys. Protų nutekėjimo problema. Pasekmės ir Poveikis. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiniam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje. Mąstai ir kryptys. Mąstai: emigracijos statistika. Emigracijos kryptys. Ateities prognozė. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2011-01-24
 • Emigracijos samprata, priežastys, veiksniai

  Įvadas. Bendra emigracijos būklė Lietuvoje. Emigracijos samprata. Emigracijos priežastys ir ją lemiantys veiksniai. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2012-04-06
 • Emile Durkheimo įnašas į sociologiją

  Įvadas. Kas tai yra socialinis faktas? Taisyklės, susijusios su socialinių faktų stebėjimu. Taisyklės, susijusios su socialinių faktų aiškinimu. Taisyklės susijusios su įrodymais. "Savižudybė". Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-11
 • Emilio Durkheimo sociologija

  Emilio Durkheimo sociologija. Sociologinio metodo taisyklės ir jų pritaikymas savižudybės priežasčių analizėje. Darbo pasidalijimo analizė. Teisės ir religijos sociologinė analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2005-11-17
Puslapyje rodyti po