Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sociologija>Sociologijos kursiniai darbai

Sociologijos kursiniai darbai (97 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Moterų bedarbystė

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Nedarbo ir užimtumo dinamika. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Darbo galimybės Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Išvados. Priedas (2).
  Sociologija, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-12-14
 • Moterų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti šiuolaikinės moters padėtį Lietuvos darbo rinkoje. Teoriniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Diskriminacijos apibrėžimai. Diskriminavimo teorija. Moters padėties visuomenėje raida. Trumpa lietuvos moterų judėjimo istorija. Moterų diskriminacijos darbo rinkoje priežastys. Įstatymai, apibrėžiantys moters padėtį darbo rinkoje. Analitiniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Šeimos ir karjeros suderinamumo galimybės. Tradiciniai moterų vaidmenys. Dirbančių moterų vaidmuo šeimoje. Dirbančios, turinčios šeimą, Lietuvos moters padėtis Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Kliūtys, su kuriomis susiduria ieškančios darbo moterys. Pagrindinės kliūtys. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-12-17
 • Moterų ir vyrų įsidarbinimo galimybės informacijos valdymo srityse

  Įvadas. Moteriškumo ir vyriškumo stereotipai visuomenėje. Vyrų ir moterų prigimtinis vaidmuo gyvenime. Lyčių charakterio savybės. Moterų ir vyrų išsilavinimo skirtumai. Darbų pasiskirstymas lyčių atžvilgiu. Moterų diskriminacija įėjimo į darbo rinką fazėje. Teisiniai reglamentai dėl lyčių lygybės darbo rinkoje. Diskriminuojantys darbo skelbimai. Kokybinis tyrimas "Lyčių diskriminacija darbo skelbimuose, paskelbtuose interneto svetainėse". Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Pareigybių pavadinimo formulavimas. Pareigybės ir reikalaujamų charakterio savybių sąryšis. Išvados. Išnašos.
  Sociologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-05-08
 • Moterų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje

  Summary. Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kas trukdo moterims efektyviai dalyvauti darbo rinkoje ir darbo rinkos profesiniam mokyme. Moterų užimtumo ir padėties darbo rinkoje analizės teoriniai aspektai. Moterų padėtis šalies darbo rinkoje. Veiksniai, trukdantys moterims efektyviai dalyvauti darbo rinkoje. Moterų įsidarbinamumo poreikiai. Darbo rinkos profesinis mokymas – efektyvi moterų nedarbo sprendimo priemonė. Nepakankamas moterų dalyvavimas darbo rinkos profesiniame mokyme. Moterų dalyvavimo darbo rinkos profesiniame mokyme tyrimo metodologija ir bendrasis dizainas. Tyrimo metodika. Duomenų rinkimo metodas. Tyrimo organizavimas. Tiriamoji imtis. Rezultatai ir duomenų interpretacija. Bendri duomenys apie tyrimo respondentus. Respondenčių požiūris į moterų padėtį darbo rinkoje. Moterų įsidarbinimo poreikiai ir veiksniai, joms trukdantys efektyviai dalyvauti darbo rinkoje. Respondenčių sugebėjimų įsivertinimas ir jų požiūris į profesinius mokymus. Empirinio tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Sociologija, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2010-05-31
 • Našlaičių įvaikinimas ir globa Lietuvoje

  Įvadas. Gailesčio našlaičiams nereikia, jie nori būti mylimi. Kaip suprantame gyvenimo vertybę. Vaikų globa. Ar visada įsigiliname ką jaučia našlaitis. Socialinė našlaitystė. Problemos sprendimo ir konsultavimo eiga. Įvaikinimo organizavimas. Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių apibūdinimas. Įvaikinimas Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje. Būtinos geros sąlygos. Bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis. VTAT ir VGN specialistų mokymai. Viešieji ryšiai. Pranešimai spaudai. Spaudos konferencija. Tarnybos interneto svetainė. Įvaikinimo Lietuvos respublikoje tvarka. Informacija apie įvaikinamus vaikus. Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių apskaita. Dokumentai, reikalingi įvaikinant. Praktinė dalis. Statistika. Sociologinė apklausa. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-02-13
 • Neįgaliųjų integracija visuomenėje

  Įvadas. Negalios samprata. Istorinis negalios aspektas. Integracijos svarba žmogui su negalia. Sudėtinga integracija į darbą. Tolerancija neįgaliesiems – vis dar tik skambūs žodžiai. Neįgaliesiems skirtoje vietoje - sveikųjų automobiliai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Neįgaliųjų socialinė integracija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - ištirti neįgaliųjų socialinės integracijos galimybes. Neįgalių asmenų socialinės integracija aspektai. Neįgaliųjų akademinė integracija. Neįgalių asmenų galimybės integruotis į darbo rinką. Socialinės paramos garantijos žmonėms negalia. Negalę turinčių asmenų integracijos. įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos aukštųjų mokyklų prieinamumas. Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje. Socialinių lengvatų įgyvendinimas Lietuvoje. Visuomenės požiūris į žmones su negalia. Lygiateisio neįgaliųjų dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimas. Išvados. Priedai (6).
  Sociologija, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2009-11-23
 • Nemokama teisinė pagalba (2)

  Anotacija. Šiame kursiniame darbe bus pateikti bei analizuojami Telšiuose atliktų anketų apie nemokamą teisinę pagalbą duomenys. Taip pat bus pateiktos problemos, dėl kurių žmonės mažai naudojasi teisine pagalba. Darbe susisteminti ir pateikti Telšių gyventojų atliktų anketų rezultatai, teorinė medžiaga, statistiniai duomenys bei jų analizė. Įvadas. Apklausa. Anketinė apklausa. Anketinės apklausos rūšys. Anketinės apklausos dalys. Pirminė teisinė pagalba. Kam ir kokiomis sąlygomis teikiama teisinė pagalba. Viešųjų įstaigų teikiama teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba neteikiama. Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi dokumentai. Antrinė teisinė pagalba. Įstatyme yra nustatyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba. Teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Antrinė teisinė pagalba neteikiama. Lietuvos respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Dokumentai antrinei teisinei pagalbai gauti. Asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti. Nustatymas. Nemokama advokato pagalba per 2007 – ų metų pirmą pusmetį pasinaudojo 23 tūkst. Gyventojų. Gyventojų apklausos apie nemokamą teisinę pagalbą analizavimas. Išvados. Priedai (10 psl.) Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-04-16
 • Nepilnamečių nusikalstamumo problemos Lietuvoje

  Įžanga. Nusikalstamumo samprata. Nepilnamečių nusikalstamumas dabartinėje visuomenėje. Veiksniai, turintys didžiausią įtaką nepilnamečių nusikalstamumui. Nepalankios asmenybės raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Neigiama visuomenės informavimo priemonių įtaka. Individualios asmens savybės. Pagalbos nepilnamečiams struktūra Lietuvoje. Bausmė ir ugdymas: įkalinimo bei priežiūros įstaigų misijų prieštaringumas. Anketinė pedagogų apklausa, tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Objektų sąrašas. Abėcėlinė rodyklė.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-05-29
 • Nepilnamečių nusikalstamumo problemos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai. Šeimos įtaka nepilnamečiams. Mokyklų įtaka nepilnamečiams. Neformalių grupių įtaka nepilnamečiams. Neužimtumas. Žiniasklaidos įtaka nusikalstamam elgesiui. Nepilnamečių nusikalstamumo tendencijos. Nepilnamečių nusikalstamumas didėja. Vaikų padaryti (pakartotiniai, sunkūs) nusikaltimai. Nepilnamečių nusikalstamumo tendencija – mažėjantis nusikaltėlio amžius. Vaikų padarytų nusikaltimų viešose vietose. Nedirbančių ir nesimokančių vaikų padaryti nusikaltimai. Socialinės institucijos teikiančios pagalbą paaugliams. Narkotikai - nusikaltimų įrankis. Narkotinių medžiagų įtaką nepilnamečių nusikaltimams. Ankstyvosios nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos esmė. Vaikų užimtumas ir prevencinė veikla. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-27
 • Nusikalstamumas ir jo socialiniai-ekonominiai veiksniai

  Įvadas. Nusikalstamumo sąvoka. Nusikaltimų priežastys ir sąlygos. Nusikaltimų rūšys. Nusikaltusių asmenų statistinis įvertinimas. Metodologija. Nusikalstamumo duomenų analizė. Bendri duomenys apie nusikaltimus bei nusikaltusius asmenis. Nusikaltimų dinamikos santykiniai dydžiai. Nusikaltimų struktūros santykiniai dydžiai. Koreliacijos skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-21
 • Nusikalstamumas ir visuomenė

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Nusikalstamumo sąvokos, bruožai. Nusikalstamumo ir nusikaltėlių apibrėžimai. Nusikalstamumo prigimtis, bruožai. Nusikalstamumo priežastys. Nusikalstamumo priežasčių klasifikacija. Nusikaltėlių klasifikacija. Nusikalstamumo situacija Lietuvoje. Nusikalstamumas Lietuvoje. Nusikalstamumo problema. Nusikalstamumo prevencija. Vyriausybės vykdomos programos. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Tyrimo rezultatų analizė. Statistinių duomenų bazių apie nusikalstamumą analizė analizė. Tyrimo metodika. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas tiesiniu trendu. Anketinio tyrimo "nusikalstamumas ir visuomenė" metodika ir rezultatų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Respondentų nuomonė apie policijos veiklą. Respondentų nuomonė apie nusikalstamumo situaciją ir jos kitimą. Nusikalstamumą skatinančios priežastys. Nusikalstamumo prevencija. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-03-20
 • Paauglys ir jį supanti socialinė aplinka

  Įvadas. Paauglio charakteristika. Vertybių skalė. Autoriteto įtaka paauglio asmenybei. Paauglio tapatumas. Paauglio santykis su aplinka. Paauglys ir šeima. Paauglys ir mokykla. Paauglys ir bendraamžiai. Paauglys ir artimoji socialinė aplinka. Formalios ir neformalios grupuotės. Išvados. Priedai (2).
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-06
 • Paauglių kūno kultūros pamokų nelankymo, santykių su bendraamžiais ir mokytojo elgesio stiliaus sąsajos

  Santrauka. Įvadas. Anketa. Mokinių pamokų lankomumo tvarka lietuvos mokyklose. Kūno kultūros pamokų reikšmė mokykloje. Mokinių požiūris į fizinį aktyvumą. Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių savęs vertinimo lygio ir patyčių sąsaja, dažnumas mokytojų požiūris į mokinių dorovinių vertybių ugdymą. Mokytojo pedagoginis meistriškumas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Statistinis tyrimo duomenų̨apdorojimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Pamokų ne lankomumas ir sąsajos su santykiais su bendraklasiais. Sprendimų nelankyti pamokų analizė. Pamokų ne lankomumas ir sąsajos mokytojo elgesiu. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (4).
  Sociologija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2011-06-08
 • Paauglių narkomanijos problema ir jos atspindys Lietuvos spaudoje

  Paauglių narkomanija Lietuvoje. Paauglių narkomanijos problema tyrimų duomenimis. Veiksniai, įtakojantys paauglių narkotikų vartojimą. Paauglių narkomanijos problema žiniasklaidoje. Paauglių narkomanijos tyrimas spaudoje. Nacionalinė spauda. Regioninė spauda. Medicininės spaudos tyrimas. Jaunimo spaudos tyrimas. Ekspertai. Prevencija. Prevencijos prieš narkomaniją ypatumai. Prevencijos vykdymas Lietuvoje. Išvados. Priedai.
  Sociologija, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2005-12-07
 • Paauglių požiūris į narkotines medžiagas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti paauglių požiūrį į narkotines medžiagas bei jų vartojimo individualiuosius veiksnius. Narkotinės medžiagos: samprata, poveikis. Žmogaus psichikai ir elgesiui. Paauglių narkomanija. Paauglystės apibūdinimas. Paauglių nelegalių narkotikų vartojimas. Paauglių narkotinių medžiagų vartojimo priežastys. Socialinės priežastys. Psichologinės priežastys. Biologinės priežastys. Rizikos ir apsauginiai veiksniai. Paauglių požiūrio į narkotines medžiagas ir jų vartojimo. Individualiųjų veiksnių sąsajos (empirinis tyrimas). Tyrimo metodologija ir rezultatų analizė 20 Narkomanijos prevencinė veikla ir jos reikšmė ugdant paauglius. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-09-14
 • Pagalba smurtą patyrusiems vaikams: patirtis ir šiuolaikiniai sprendimai

  Bendra charakteristika. Smurtą apibrėžiančios sąvokos. Naudojamo prieš vaikus smurto priežastys. Prievartos požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijų įvertinimas. Situacijos Lietuvoje analizė: pirmieji žingsniai problemos sprendimo link. Šių dienų Lietuvos situacija: UNESCO projekto metu atlikti tyrimai. Šeima. Mokykla. Visuomenė. Išvados. Galimi problemos sprendimo keliai.
  Sociologija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-07-18
 • Pagrindiniai anketų sudarymo principai

  Įvadas. Apklausa. Istorinė apklausų paštu bei namuose plėtra. Kontingento atranka. Tikimybės atrankos metodas. Istorinė apklausų telefonu plėtra. Atsitiktinė telefoninė apklausa. Individų atranka namų ūkiuose. Apklausa paštu. Panelė (Skydas). Retų populiacijų apklausos. Fokus grupės. Apklausos, atliekamos parduotuvėse. Įmonių apklausos. Elektroninės apklausos. Evoliucijos procesai ir raida ateityje. Susidorojimas su neatsakomumu. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimas

  Įvadas. Vartotojo elgsena. Išoriniai veiksniai lemiantys vartotojo elgseną. Informacijos svarba vartotojui. Vartotojo požiūrio formavimas. Vartotojo elgsena pasirenkant pieno produktus. Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimo metodikos pasirinkimas. Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimo rezultatų analizė bei interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-03
 • Plungės miesto gyventojų požiūris į organų donorystę

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti visuomenės požiūrį į organų donorystę. Informacinių šaltinių apžvalga. Pagrindinės sąvokos. Transplantacijos istorija. Širdies transplantacija. Kepenų transplantacija. Inkstų donorystė. Organų donorystės juodoji rinka. Donoro kortelė. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-20
Puslapyje rodyti po